Moduł ten umożliwia prowadzącemu tworzenie i zadawanie testów w formie quizów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda/fałsz, oraz pytań wymagających udzielenia krótkich odpowiedzi. Pytania te, uporządkowane według kategorii, przechowywane są w bazie danych i mogą być ponownie wykorzystywane w ramach danego kursu lub nawet przenoszone do innego kursu. Quizy mogą dopuszczać wielokrotne próby znalezienia rozwiązania. Każda próba jest automatycznie sprawdzana i prowadzący może decydować, czy przedstawić swój komentarz czy też udostępnić poprawne odpowiedzi. Moduł ten oferuje narzędzia umożliwiające wystawianie ocen.

Ograniczenia, pozwolenia i zabezpieczenia quizu


Odstęp pomiędzy pierwsza i druga próba rozwiązania quizu

Jeśli, odstęp zostanie ustawiony wtedy uczestnik będzie musiał odczekać zanim będzie mógł spróbować rozwiązać quiz drugi raz.

Odstęp pomiędzy kolejnymi próbami

Jeśli ustawisz ten odstęp, wtedy uczestnicy będą musieli poczekać zanim będą mogli podejść do rozwiązania quizu po raz trzeci, czwarty, itp.

Ograniczenie czasowe

Domyślnie quizy nie mają ograniczenia czasowego. Student więc ma tyle czasu ile mu potrzeba na wypełnienie quizu.

Jeśli ustalisz ograniczenie czasowe, Moodle robi kilka rzeczy aby zapewnić jego przestrzeganie:

 • Wymagana jest obsługa JS w przeglądarce - dzięki temu działa stoper.
 • Na stronie pokazuje się stoper odliczający czas.
 • Gdy czas dobiegnie końca, quiz jest automatycznie wysyłany z takimi odpowiedziami, jakich udzielił do tej pory student.
 • Jeśli studentowi udało się oszukać i poświęcił na quiz więcej niż 60 sekund ponad limit, otrzyma ocenę równą 0.

Otwarcie i zamknięcie quizu

Możesz określić przedział czasowy, w którym quiz będzie dostępny dla osób próbujących go rozwiązać.

Quiz nie będzie dostępny przed czasem jego otwarcia ani po czasie zamknięcia.


Wymagaj hasła

To pole jest opcjonalne

Jeśli wpiszesz tutaj hasło, studenci bedą musieli je podać aby wypełnić quiz.


Wymagaj adresu w sieci

To pole jest opcjonalne.

Możesz ograniczyć dostęp do quizu do konkretnych studentów łączących się za pomocą sieci LAN lub Internetu definiując listę oddzielonych przecinkami pełnych lub częściowych adresów IP.

Przykład: 192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211

Są dostępne trzy sposoby zapisu adresu IP (nie możesz używać nazwy hostów czy domeny, tylko adresy IP):

 1. Pełen adres IP, taki jak 192.168.10.1 który jest przypisany do jednego komputera lub do serwera proxy.
 2. Częściowy adres, taki jak 192.168, który wpuści wszystkie adresy zaczynające się od tych cyfr.
 3. Zapis CIDR, taki jak 231.54.211.0/20, który zezwala Ci na zdefiniowanie konkretnych podsieci.

Spacje są ignorowane.


Wyświetlanie w bezpiecznym oknie

"Bezpieczne" okno zapewnia nieco więcej bezpieczeństwa podczas quizów (utrudnia kopiowanie oraz wymienianie informacji) poprzez ograniczanie niektórych form komunikacji miedzy uczniami za pomocą przeglądarek.

Oto co się dzieje:

 • niezbędna jest obsługa skryptów Java
 • wyświetlanie quizów odbywa się w nowym oknie na całym ekranie
 • niektóre ruchy myszy na tekście są zablokowane
 • niektóre komendy wpisywane za pomocą klawiatury są zablokowane

UWAGA: To zabezpieczenie NIE jest idealne. NIE należy na nim polegać, przy założeniu że jest ono jedynym zabezpieczeniem. Nie ma możliwości zastosowania całkowitego bezpieczeństwa quizów w środowisku internetowym, a więc proszę zwrócić uwagę ażeby nie polegać jedynie na tej opcji, jeśli istnieje realne zagrożenie komunikowania się pomiędzy uczącymi. Inne strategie które można wypróbować to stworzenie ogromnych baz danych pytań z których przypadkowo można wybierać pytania lub nawet lepiej należy przemyśleć ażeby przy całościowym ocenianiu zwrócić baczniejszą uwagę na konstruktywne formy zajęć takie jak forum, dyskusja, wiki, seminaria (warsztaty), zadanie itp.


Pozwól przeglądać

Opcja kontroluje czy i kiedy student będzie mógł oglądać wykonane próby rozwiązania quizu.


Udostępnienie przeglądu po zamknięciu quizu

Jeżeli funkcja ta jest włączona, studenci będą mogli przeglądać swoje dotychczasowe próby rozwiązania tego quizu.

Funkcja ta działa dopiero po zamknięciu quizu.


Próby rozwiązania quizu

Studentom można umożliwić wielokrotne podchodzenie do rozwiązywania quizu.

Dzięki temu quiz stanie się działaniem wspomagającym proces uczenia się, a nie tylko narzędziem do oceny studenta.

Poniżej przedstawiono pomniejszony wygląd głównej strony edycji z wprowadzonym przykładem:

Pytanie: :

Obrazek do wyświetlenia::

Poprawna formuła odpowiedzi: :

  

Tolerancja::

ą

Rodzaj tolerancji: :

Ilość cyfr znaczących: :

{a}i{b} będą wyświetlane w dzienniku edycji pytania oraz "Formuła poprawnej odpowiedzi". Te lub inne(nazwy) mogą być używane jako zmienne literowe odpowiadające konkretnym wartościom w quizie. Poprawna odpowiedź jest przeliczana kiedy w quizie zostanie użyte wyrażenie zapisane w "Formuła Poprawnej Odpowiedzi", które jest przeliczane jako wyrażenie numeryczne odpowiadające zmiennej literowej. Możliwe wartości zmiennych literowych są ustawiane lub generowane na następnej stronie w "Sztuczki edycyjne" dla pytań liczbowych.

Przykładowa formuła używa operatora +. Inne możliwe operatory to -*/ i % gdzie % jest operatorem modulo. Istnieje również możliwość użycia funkcji matematycznej PHP. Poza nimi istnieją również 24 funkcje jednoargumentowe:

 • Abs,
 • acos,
 • acosh,
 • asin,
 • asinh,
 • atan,
 • atanh,
 • ceil,
 • cos,
 • cosh,
 • deg2rad,
 • exp,
 • expm1,
 • floor,
 • log,
 • log10,
 • log1p,
 • rad2deg,
 • round,
 • sin,
 • sinh,
 • sprt,
 • tan,
 • tanh

oraz dwie funkcje dwuargumentowe

 • atan2,
 • atan2

Oraz funkcje min i max które zawierają dwa lub więcej argumentów. Można uzyć również funkcji pi która jest bezargumentowa, nie należy jednak zapominać o użyciu nawiasów – prawidłowe użycie: pi(). Podobnie pozostałe funkcje musza zawierać swoje argumenty w nawiasach. Przykładowe użycie sin({a})+cos({b})*2 itp.

Więcej informacji na temat uzycia funkcji PHP znajdziesz w dokumantacji na stronie internetowej PHP.Dokumentacja PHP

Dla pytań numerycznych istnieje możliwość pozostawienia marginesu błędu, w którym mieszczące się odpowiedzi są uznawane za prawidłowe. Służy do tego pole "Tolerancja" istnieją trzy różne typy tolerancji. Są to Zależna, Nominalna i Geometryczna. Jeśli założymy że poprawna odpowiedź na pytanie zadane w quizie wynosi 20 przy założeniu tolerancji 0.5, wówczas różne typy tolerancji przedstawiają się nastepująco:

 • Zależna: - zakres tolerancji jest liczony jako pomnożenie poprawnej odpowiedzi przez założony współczynnik 0.5, w tym przypadku otrzymujemy 100, a więc dla tej tolerancji prawidłowa odpowiedź musi zawierać się w przedziale między 100 a 300. (200+/- 100). Ten rodzaj tolerancji używamy jeśli ważność poprawnej odpowiedzi może znacznie zmieniać się w zależności od różnych zmiennych literowych.
 • Nominalna: - jest to najprostszy typ tolerancji lecz niezbyt trafny. Poprawna odpowiedź musi zawierać się pomiędzy 199,5 i 200,5. (200+/-0,5). Ten rodzaj tolerancji używamy jeśli różnice pomiędzy różnymi prawidłowymi odpowiedziami są niewielkie.
 • Geometryczna: - górny limit zakresu tolerancji jest liczony jako 200+0,5*200 i jest identyczny jak w pierwszym przypadku obliczania tolerancji zależnej. Dolny limit jest liczony jako 200/(1+0,5). Poprawna odpowiedź musi znajdować się w przedziale pomiędzy 133,33 i 300.

  Używamy jej dla kompleksowych kalkulacji które potrzebują znacznych tolerancji gdzie tolerancje zależne dla 1 lub więcej byłyby użyte dla górnego limitu lecz nieakceptowane dla limitu dolnego, który powodowałby zero jako poprawną odpowiedź dla wszystkich przypadków.

Pole Ilość Cyfr Znaczących ma znaczenie jedynie dla prezentacji poprawnej odpowiedzi na podglądzie lub w raporcie. Przykład: Jeśli zostało ustawione na 3, wówczas poprawna odpowiedź 13,333 będzie wyświetlona jako 13,3; 1236 będzie wyświetlone jako 1240; 23 będzie wyświetlone jako 23,0 itp.

Pole sprawdzenia i pola innych opcji działają jak dla pytań numerycznych.

Tryb dostosowania

Po wybraniu opcji Tak uczeń może odpowiadać wielokrotnie na pytanie nawet podczas tego samego podejścia do quizu. A więc np. jeśli odpowiedź ucznia zostanie zaznaczona jako niepoprawna, uczeń może spróbować ponownie. Jednakże każdorazowa pomyłka skutkuje odjęciem punktów( liczba odejmowanych punktów jest uzależniona od współczynnika kary, ustawionego w następnej opcji).

Ten tryb pozwala także dostosować pytania które mogą samoistnie zamieniać się w odpowiedzi. Tak definiuje pytania IMS QTI:

Adaptator pozwala na zaadoptowanie wyglądu, wartości (Proces Odpowiedzi) lub ich obu w odpowiedzi na każdą próbę kandydata. Np. adaptator może pojawić się jako podpowiedź dla kandydata w postaci ramki do wprowadzania własnych notatek, otrzymawszy niezadowalającą odpowiedź prezentuje skutki pojedynczego wyboru i przyznaje kilka stopni w procesie dalszej identyfikacji poprawnej odpowiedzi. Adaptatory pozwalają autorom na tworzenie scenariuszy gotowych do użycia w nowo zaistniałych sytuacjach, które pomogą nakierować kandydatów w otrzymanych zadaniach, równocześnie nie sugerując odpowiedzi i dbając o obiektywizm wyniku.

W trybie adaptacyjnym dodatkowy przycisk jest pokazywany dla każdego pytania. Jeśli uczeń naciśnie przycisk wówczas odpowiedź do poszczególnego pytania jest dodawana do wyniku i zaznaczenie zostaje wyświetlone. Jeśli pytanie jest pytaniem adaptacyjnym wówczas wyświetlone zostaje z nowym statusem, odpowiedź zostaje zaliczona i w wielu przypadkach uczeń zostanie poproszony o wprowadzenie innej odpowiedzi. W najprostszych pytaniach adaptacyjnych nowy status może różnić się tylko komentarzem i skłaniać ucznia by spróbował ponownie. W bardziej skomplikowanych pytaniach może różnić się treścią a nawet kolejnością.

Analizy


Ściąganie analiz

Może zaistnieć potrzeba ściągnięcia danych wyświetlanych w tabeli na ekranie dla dalszych analiz. Można wówczas wybrać pomiędzy trzema dostępnymi formatami plików.
W każdym przypadku dane będą prezentowane jako tabela z odpowiednim tytułem tak jak to widać na ekranie. Jeśli tabela jest podzielona na strony, dane z wszystkich stron będą ściągnięte i zapisane w pojedynczym pliku.

 • Format arkusza kalkulacyjnego Excel - zostanie zapisane jako dokument arkusza kalkulacyjnego .xls.
 • Format edytora Open Office - dane będą prezentowane w tabeli jako dokument tekstowy Open Office.sxw. ten format jest dostępny jedynie jeśli masz zainstalowaną bibliotekę PHP Writer w katalogu /moodle/lib .
 • Format tekstowy - w tym przypadku dane będą prezentowane jako zwykły plik tekstowy. Każdy wiersz w tabeli będzie oddzielony tabulatorem.

Opcje analiz

Możesz decydować które podejścia do quizu zostaną zaliczone do procesu analizy, poprzez ustawienie następujących parametrów:

 • Selekcje podejść - może okazać się użyteczna analiza pojedynczego podejścia do quizu dla każdego użytkownika. Może to być podejście z najwyższym ogólnym wynikiem, pierwsze lub ostatnie. Można również zastosować kombinacje danych ze wszystkich podejść dla celów analizy globalnej.
 • Odrzucenie najniższych wyników - Czasami użytkownicy tylko przeglądają quiz, zapoznają się z nim, lecz nie zamierzają do niego podchodzić. Jest wówczas zrozumiałym że takie próbne podejścia generują niskie wyniki. Takie podejścia mogą zostać wyeliminowane z analiz poprzez ustawienie dolnego limitu dla wyników podczas analizy podejść. Ten limit jest określany procentowo (0-100), jako procent maksymalnego wyniku możliwego do uzyskania w quizie.
 • Wielkość strony - wybierasz ile pytań ma zostać wyświetlonych na jednej stronie na ekranie.

Analiza przedmiotów

Tabela pokazuje dane użyte do tworzenia quizu w sposób możliwy do analizy i oceny każdego z pytań podczas procesu oceniania. Użyte parametry statystyczne są przeliczane i prezentowane jak w przypadku klasycznych testów.(ref.1)

 • Indeks możliwości (% poprawności)

  Jest on miarą trudności pytania dla uczestników quizu, jest obliczany jako:
  FI=(X(średnie)/Xmax
  gdzie X(średnie) jest średnią zaliczeń uzyskanych przez wszystkich użytkowników odpowiadających na dane pytanie a Xmax jest maksimum zaliczeń możliwych dla tego pytania.
  Jeśli pytania mogą zostać zaliczone dicotonically(równocześnie) do kategorii prawidłowe/nieprawidłowe, lecz parametr odpowiadać będzie procentowi użytkowników którzy odpowiedzieli na pytanie prawidłowo.

 • Odchylenia standardowe (SD)

  Ten parametr ukazuje rozkład odpowiedzi w całej populacji. Jeśli wszyscy użytkownicy odpowiedzą tak samo, wówczas SD=0. SD jest obliczane jako standardowe odchylenie statystyczne dla wyrywkowych lub ułamkowych wyników (osiągnięte/maksymalne)dla każdego poszczególnego pytania.

 • Wskaźnik dyskryminacji (DI)

  Ukazuje przybliżony wskaźnik wyniku każdego pytania dla poszczególnego użytkownika uwzględniając stosunek poprawności jego odpowiedzi do odpowiedzi mniej poprawnych. Ten parametr jest liczony jako stosunek 1/3-ich odpowiedzi zawartych w całościowym wyniku dla danego quizu. Następnie przeciętny wynik dla analizowanych przedmiotów jest przeliczany dla grup wyników najlepszych i najgorszych natomiast wyniki przeciętne są odrzucane. Matematyczne wyjaśnienie jest następujące:
  DI=(Xnajlepszych-Xnajgorszych)/N
  Gdzie Xnajlepszych jest sumą ułamkowych zaliczeń (osiągnięte/maksymalne) uzyskanych na tym przedmiocie przez 1/3 użytkowników mających najwyższe wyniki w całym quizie (np. liczba poprawnych odpowiedzi w tej grupie) a Xnajgorszych jest analogiczną sumą dla użytkowników z 1/3 najniższych wyników w całym quizie.

  Wartość tego parametru mieści się pomiędzy +1 i –1. jeśli wskaźnik spada poniżej 0,0 oznacza to, że większość słabszych uczniów odpowiada poprawniej niżeli lepsi uczniowie. Takie wyniki powinny zostać uznane za bezwartościowe. W rzeczywistości obniża to dokładność całościowego wyniku w quizie.

 • Współczynnik dyskryminacji (DC)

  Jest to kolejna miara dla rozróżnienia uczniów zdolnych od słabszych.
  Współczynnik dyskryminacji jest współczynnikiem korelacji pomiędzy wynikami z danego przedmiotu w stosunku do całego quizu. Oto jak jest on liczony:
  DC=Sum(xy)/(N*Sx*Sy)
  Gdzie Sum(xy) jest sumą iloczynów odchylenia dla wyniku dla danego przedmiotu oraz wyników dla całego quizu.
  N jest liczbą odpowiedzi udzielonych na dane pytanie.
  Sx jest odchyleniem standardowym wyników ułamkowych dla danego pytania.
  Sy jest odchyleniem standardowym wyników dla quizu jako całości.

  Wartość tego parametru mieści się pomiędzy +1 i –1. wartości dodatnie wskazują przedmioty na które najlepiej odpowiadają zdolni uczniowie, podczas gdy ujemne wskazują przedmioty na które najlepiej odpowiadają uczniowie z najgorszymi wynikami. Przedmioty z ujemnymi DC nie zostają zaliczane przez doświadczonych uczniów i w ten sposób mogą w rzeczywistości szkodzić najzdolniejszym. Powinni oni unikać takich przedmiotów.
  Przewaga współczynnika dyskryminacji nad wskaźnikiem dyskryminacji jest taka, że ten pierwszy przedstawia informacje na temat całej grupy uczącej się, a nie tylko grupy jednej trzeciej najzdolniejszych i jednej trzeciej najmniej zdolnych. Dlatego też ten parametr jest znacznie bardziej bezpieczny dla określenia jakości przedmiotu.

Pytania - kategorie, rodzaje i inne


Tworzenie nowych pytań

Każda kategoria pytań może składać się z pytań różnych typów. Oto te podstawowe :

 • Pytania wielokrotnego wyboru - ddpowiadając na pytanie (które może zawierać grafikę) odpowiadający wybiera z kilku proponowanych odpowiedzi. Są dwa typy pytań wielokrotnego wyboru - z jedną poprawną odpowiedzią i z wieloma poprawnymi odpowiedziami.
  Więcej informacji:
 • Pytania do krótkiej odpowiedzi - w odpowiedzi na pytanie (które może zawierać grafikę) respondent wpisuje słowo lub wyrażenie. Może istnieć kilka poprawnych odpowiedzi, z różną punktacją. Przy wpisywaniu odpowiedzi, wielkość liter może mieć znaczenie lub nie.
  Więcej informacji:
 • Pytania typu prawda/fałsz - odpowiadając na pytanie (które może zawierać grafikę) respondent wybiera spośród dwóch opcji: Prawda lub Fałsz.
  Więcej informacji:

 • Pytania wybierane losowo - funkcja jeszcze nie wdrożona. Umożliwia Tobie wybranie szeregu innych pytań, z których jedno jest losowo wybrane za każdym razem gdy student próbuje rozwiązać quiz.
  Więcej informacji:


Tworzenie wielu pytań

Ta strona umożliwia Ci tworzenie wielu pytań równocześnie

Na chwilę obecną możesz tu jedynie stworzyć kilka pytań wybieranych losowo i (opcjonalnie) dodać je do aktualnego quizu

Docelowo strona ta zostanie rozwinięta do kreatora, który będzie posiadał znacznie więcej opcji


Zestawy danych do pytań

Zestaw danych jest kolekcją danych używanych do tworzenia pytań (takich jak pytania typu Obliczono), które są wstawiane w pola zmiennych pytania.

Możesz stworzyć "prywatny" zestaw danych dla konkretnego pytania lub zestaw "wielokrotnego użytku", który może być użyty do wszystkich pytań danej kategorii.

W trakcie tworzenia pytania z pomocą zestawu danych, będziesz musiał przejśc przez dwie strony.

Pierwsza strona pozwoli Ci przypisać konkretny zestaw danych, który wypełni zmienne pytania.

Druga strona pozwoli Ci dodać lub usunąć zestawy numerów w zestawie danych. Numery użyte w tym konkretnym pytaniu zostaną wybranze z zestawu.


Kategorie pytań

Domyślnie każdy produtk ma "Domyślną" kategorię pytań. Zamiast jednak wprowadzać wszystkie pytania na jedną zbiorczą listę możesz stworzyć kategorie dla rozdzielania pytań wg. różnych quizów lub różnych typów czy nawet poziomu trudności.

Jeden quiz może zawierać pytania z wielu kategorii.


Edycja kategorii
 • Kategoria nadrzędna: Kategoria w której zostanie zawarta rozpatrywana kategoria. Jeśli nie stworzono żadnych innych kategorii dostępna będzie tylko kategoria "Top"
 • Kategoria - nazwa kategorii.
 • Kategoria info - krótki opis kategorii.
 • Publikowanie - decydujemy o współdzieleniu lub nie tej kategorii. Każda kategoria może być "współdzielona" co oznacza, że kategorie (i wszystkie zawarte w niej pytania) będą dostępne we wszystkich produktach, którymi zarządzasz. Dzięki temu pytaniami wspólnymi dla wielu produktów możesz zarządzać w jednym miejscu.

Pytania liczbowe

Pytania liczbowe oferują możliwość tworzenia indywidualnych pytań numerycznych poprzez użycie zmiennych literowych które są równoznaczne z konkretnymi wartościami podczas quizu.


Pytania typu Dopasuj Odpowiedzi

Po opcjonalnym wstępie odpowiadający otrzymuje kilka pod-pytań, oraz kilka wymieszanych odpowiedzi. Istnieje jedna prawidłowa odpowiedĽ na każde z pod-pytań.

Odpowiadający musi wybrać po jednej odpowiedzi do każdego z pod-pytań.

Każde z pod-pytań ma taką samą wagę w ostatecznej ocenie odpowiedzi na całe pytanie.


Załączone pytania (Cloze)

Ten bardzo elastyczny typ pytań jest podobny do formatu znanego jako format Cloze.

Pytania zawierają fragmentów tekstu (w formacie Moodle), z różnymi pytaniami załączonymi wewnątrz, wielokrotnego wyboru, pytaniami do krótkiej odpowiedzi oraz pytaniami numerycznymi.

Nie istnieje w tej chwili graficzny interfejs ułatwiający tworzenie takich pytań - konieczne jest określenie formatu pytania używając pola tekstowego lub importując go z zewnętrznego pliku.

Oto przykład tekstu definiującego takie pytanie:

Ten przykład ukaże się uczniom w następujący sposób:

3

8 Marks

To pytanie zawiera nieco tekstu z pytaniami załączonymi właśnie tutaj , po czym należy poradzić sobie z pytaniem do krótkiej odpowiedzi i ostatecznie mamy pytanie numeryczne .

Zauważ, że adresy, takie jak www.moodle.org i emotikony działąją tak jak normalnie:
a) Czy podoba Ci się to?
b) Jaką ocenę byś za to przyznał?

Powodzenia!


Pytania wielokrotnego wyboru

Odpowiadając na pytanie (które może zawierać grafikę) odowiadający wybiera z kilku proponowanych odpowiedzi. Są dwa rodzaje pytań wielokrotnego wyboru - z jedną poprawną odpowiedzią i z wieloma poprawnymi odpowiedziami.

W przypadku pytań pierwszego typu wybrać można tylko jedną odpowiedĽ. Punktacja tego typu pytań zasadniczo powinna być dodatnia.

W przypadku pytań drugiego typu wybrać można jedną lub więcej odpowiedzi. Każda z proponowanych odpowiedzi może mieć dodatnią albo ujemną punktację, przez co zaznaczenie WSZYSTKICH odpowiedzi nie będzie oznaczało zdobycia maksymalnej liczby punktów. Jeżeli dla danego pytania łączna liczba zdobytych punktów jest ujemna to za to pytanie zostanie przyznane zero punktów. Uwaga: możliwe jest ułożenie pytań, za które można uzyskać ocenę ponad 100%.

Każda odpowiedĽ (poprawna albo nie) powinna zawierać informację zwrotną, która zostanie wyświetlona przy wybranej przez respondenta odpowiedzi (jeżeli quiz jest skonfigurowany tak aby informacje zwrotne były udzielane).


Pytania numeryczne

Z perspektywy studenta, pytanie numeryczne przedstawia się jak Pytania do krótkiej odpowiedzi.

Różnica polega na tym, że pytania numeryczne mogą posiadać dozwolony błąd. Pozwala to na ustawienie ciągłego zakres odpowiedzi.

Na przykład, jeżeli odpowiedĽ wynosi 30 z dozwolonym błędem wynoszącym 5, wtedy każda wartość z przedziału 25-35 zostanie uznana za poprawną.

Odpowiedzią na pytanie numeryczne może być też ciąg znaków nienumerycznych, w których wielkość znaku jest pomijana. Może to zostać użyte w sytuacji, gdy odpowiedzią na pytanie numeryczne jest N/A (nie wiadomo), +niesk, -niesk, NaN (nie-liczba) itd.


Pytania do krótkiej odpowiedzi

W odpowiedzi na pytanie (które może zawierać grafikę) odpowiadający wpisuje słowo lub wyrażenie.

Może istnieć kilka poprawnych odpowiedzi, każda z inną liczbą punktów. Jeżeli wybrana jest opcja "uwzględnianie wielkości liter", punktacja za odpowiedĽ "Słowo" może być inna niż za odpowiedĽ "słowo".

Odpowiedzi są porównywane z dokładnością co do litery, zatem należy uważać na ortografię!


Pytania typu prawda/fałsz

Odpowiadając na pytanie (które może zawierać grafikę) respondent wybiera spośród dwóch opcji: Prawda lub Fałsz.

Włączenie funkcji udzielania informacji zwrotnej spowoduje, że po wybraniu odpowiedzi na pytanie quizu wyświetlona zostanie odpowiednia informacja zwrotna. Przykładowo, jeżeli poprawną odpowiedzią jest "Fałsz", a respondent wybierze odpowiedĽ "Prawda" (czyli odpowie nieprawidłowo), wyświetlony zostanie komunikat dla odpowiedzi "Prawda".


Indeks dobrych i złych pytań

Pozwala na ogólne określenie jakości każdego pytania. Wartość ta jest wyliczana poprzez podliczenie liczby studentów, którzy najlepiej odpowiedzieli na dane pytania i podzielenie tej wartości przez liczbę studentów, którzy najgorzej odpowiedzieli.

Na przykład, jeśli 30 studentów wzięło udział w quizie, wówczas 10 z nich byłoby w pierwszej 10-ce, a 10-ciu w ostatniej. Jeśli na pytanie pierwsze 9 najlepszych studentów odpowiedziało dobrze, a tylko 3 z najgorszych odpowiedziało dobrze wówczas wartość tego indeksu wyniosłaby 9/3 = 3.0. Liczby w nawiasach oznaczają: (liczba poprawnych odpowidzi przez najlepszą trzecią część studentów/liczba poprawnych odpowiedzi przez najgorszą trzecią część studentów.

Jeśli wartość tego indeksu zejdzie poniżej 1.0 oznacza to, że słabsi studenci lepiej odpowiadali na to pytanie niż lepsi. A to z kolei oznacza, że pytanie to powinno być odrzucone, ponieważ zafałszowuje one wynik quizu.

Jeśli żaden ze słabych studentów nie odpowiedział na dane pytanie wówczas mianownik jest równy zero co skutkuje nieskończonością. Z tego względu program rezerwuje liczbę 10 dla takiej sytuacji.

Pokaż poprawne odpowiedzi

Włączenie funkcji pokazywania poprawnych odpowiedzi spowoduje, że informacja zwrotna przekazywana studentowi będzie również zawierać poprawną odpowiedĽ na każde pytanie (wyróżnioną jasnym kolorem).

Punkty dziesiętne

Przez użycie tej opcji można wybierać liczbę punktów dziesiętnych pokazywanych w ocenie dla każdej próby.

Opis

Formalnie rzecz ujmując nie jest to pytanie.

Wyświetla on jedynie pewien tekst nie wymagając odpowiedzi.

Może być użyty w celu lepszego wyjaśnienia następującej po nim grupy pytań.

Esej

Odpowiedzią na pytanie (które może zawierać obrazek) jest esej (wypracowanie). Przy tworzeniu eseju mamy do wypełnienia 3 pola: tytuł, opis zadania, i informacja zwrotna.

Esej nie jest oceniany automatycznie - musi być sprawdzony przez trenera, który może wystawi komentarz i wystawić ocenę/punkty.

Do pisania eseju można użyć edytora HTML. W przypadku gdy na stronie jest więcej niż jeden esej do napisania edytor HTML jest użyty tylko do pierwszego z nich.

Eksportowanie pytań danej kategorii

Ta funkcja eksportuje całą kategorię do pliku tekstowego.

Zwracamy uwagę na to, że wiele formatów nie obsługuje wszystkich informacji o pytaniach i te informacje zostaną utracone. Nie należy się spodziewać, że wyeksportowanie kategorii i późniejsze zaimportowanie da zestaw takich samych pytań. Ponadto niektóre typy pytań mogą się zupełnie nie wyeksportować, jeśli nie są obsługiwane w danym formacie.

Obecnie wspierane formaty to:

Format GIFT

Format GIFT jest najbardziej wszechstronnym formatem. Został zaprojektowany jako prosta metoda dla nauczycieli tworzacych pytania jako plik tekstowy. GIFT obsługuje pytania Wielokrotnego wyboru, Prawda-Fałsz, Krótkie odpowiedzi, Dopasuj odpowiedź, Numeryczne jak i zadania typu "wstaw brakujące słowo".

Kilka typów pytań może być użyytych w jednym pliku tekstowym. Ponadto format ten zezwala na umieszczanie komentarzy, nazw pytań, informacji zwrotnych i ważenie ocen.

Oto kilka przykładów:

CzasNaE-Biznes to?{~codzienna gazeta ~książka =serwis www i e-zin}

CzasNaE-Biznes to {~codzienna gazeta ~książka =serwis www} o marketingu i biznesie.

CzasNaE-Biznes to codzienna gazeta.{FALSE}

CzasNaE-Biznes to?{=serwis www =e-zin}

Kiedy powstał CzasNaE-Biznes?{#2000}

Więcej o formacie GIFT

Tworzymy już nowe formaty: WebCT, IMS QTI i cokolwiek jeszcze zapragną członkowie społeczności Moodle!

Informacja zwrotna i podsumowanie


Ogólna informacja zwrotna

Ogólna informacja zwrotna to tekst, który wyświetla się kiedy ktoś odpowie na pytanie. W odróżnieniu do informacji zwrotnej zależnej od pytania lub udzielonej odpowiedzi ogólna informacja zwrotna jest pokazywana wszystkim uczestnikom.

W formularzu edycji quizu użyj opcji "Student może zobaczyć" do kontroli wyświetlania informacji zwrotnej.

Ogólnej informacji zwrotnej można użyć do informowania uczestników jaką wiedzę sprawdza dane pytanie albo do podania linku z informacjami pozwalającymi zrozumieć pytanie.


Informacja zwrotna

Włączenie funkcji wysyłania informacji zwrotnej spowoduje, że studenci otrzymają informację na temat każdej odpowiedzi (prawidłowej lub nieprawidłowej).


Podsumowanie

Podsumowanie jest to tekst wyświetlany po zakończeniu quizu. To co jest wyświetlane zależy od wyniku uczestnika.

Np:

Przedział oceny: 100%
Podsumowanie: Super
Przedział oceny: 40%
Podsumowanie: Powtórz materiał z tego tygodnia
...
Przedział oceny: 0%

Uczestnicy którzy mają 100% do 40% otrzymają wiadomość SUPER, a ci którzy są w przedziale 39,99% i 0% otrzymają tą drugą wiadomość. Przedział ocen wyznaczają oceny i odpowiednie podsumowanie .

Przedziały ocen mogą być podawane procentowo lub liczbowo.


Zapisywanie podsumowania

Możesz chcieć zapisać wyświetlone dane w celu dalszej analizy. Można wybrać dwa formaty.
W każdym przypadku jest to tabela z odpowiednimi nagłówkami. Jeśli tabela mieści sie na kilku stronach to wszystkie dane zapisane będą do jednego pliku.

 • Format Excel: - wynikiem jest arkusz .xls
 • Format tekstowy - w tym wypadku dane zapisane będą jako zwykły plik tekstowy.

Importowanie


Importowanie plików w formacie Aiken

Format Akien to bardzo prosty sposób tworzenia pytań wielokrotnego wyboru używając łatwego dla człowieka formatu. Oto przykład:

Jaka jest poprawna odpowiedĽ na to pytanie?
A. Czy to ta odpowiedĽ?
B. A może ta?
C. A może jednak ta?
D. Czy jednak może ta?
ANSWER: D

Jaki LMS ma najwięcej formatów quizów?
A) Moodle
B) ATutor
C) Claroline
D) Blackboard
E) WebCT
F) Ilias
ANSWER: A

Całe pytanie musi zmieścić się na jednej linii.

Każda odpowiedĽ musi zaczynać się od pojedynczej litery, następnie kropki '.' lub nawiasu ')' i spacji.

Linia zawierająca poprawną odpowiedĽ musi zaczynać się od "ANSWER:" po czym następuje odpowiednia litera.


Importowanie plików formatu Blackboard (Tablica)

Importowanie plików z CTM (Course Test Manager)

Course Test Manager jest to software napisany przez Course Technology. Nie jest już on aktywnie rozwijany przez Course Technology. Został zastąpiony przez nowego menedżera testów ExamView. Nigdy nie istaniał wspólny format, który by umożliwiał eksport tego formatu z banków testó CTM do innych wspólych formatów testów. Z tego włanie powodu napisano ten moduł.

Ażeby móc zaimportować pytania z CTM, musisz mieć zainstalowany CTM w systemie Windows i dostęp do MS Access. Dwa pliki są potrzebne by uzyskać dostęp do danych:

 • System.mda - Ten plik znajduje się w głównym katalogu instalacji CTM. W żargonie MS Access, określa się go jako "Systemowa baza danych" (ang. "System Database").
 • ctm.mdb - to jest baza danych, zawierająca pytania testowe. Istnieje jedna taka baza danych dla każdego kursu zainstalowanego w CTM. Można odnaleĽć ten plik w katalogu jeden poziom poniżej instalacji CTM.

Proces importowania pytań jest różny w zależności od tego czy Moodle działa na Linuxie czy Windows. Bez względu na to czy Moodle dziala na Linuxie czy nie, musisz mieć dostęp do komputera działającego w systemie Windows aby miec dostep do plików MS Access.

Proces importowania jest prostszy na Moodle działającym pod Windowsem. Wszystko co musisz zrobić aby zaimportować pliki to:

 1. Skopiować plik system.mda do katalogu moodle. Nie ma znaczenia do jakiego kursu skopiujesz ten plik, ponieważ Moodle odnajdzie go tak i tak.
 2. Utwórz własny quiz i przejdĽ to sekcji "Importuj pytania z pliku". Wybierz ctm.mdb jako plik do importu. Jeśli wykonałeś tą operację poprawnie, zobaczysz kolejny ekran, który pozwoli tobie wybrać podkategorie pytań do zamimporotowania. Powodem dla takiej organizacji procesu importowania jest fakt, iż banki testów CTM często zawierają bardzo dużą ilość pytań, które są pogrupowane w określony sposób.

Aby dokonać importu na platformie Moodle zainstanowanej na Linuxie potrzebny jest dodatkowy software zwany ODBC Socket Server. Ażeby móc importować pliki baz danych CTM na Linuxie, musisz wpierw ściągnąć ten program i go zainstalować na komputerze, który na którym zainstalowana jest baza danych CTM (komputer ten musi mieć Windowsa - patrz wyżej). Jednakże, nie postępuj zgodnie z domyślnymi krokami instalacji ODBC Socket Server Installation. Są one bardziej skomplikowane, niż być powinny. Zamiast tego wykonaj następujące czynności aby zainstalować ten program w systemie Windows:

 1. W systemie Windows rozpakuj ściągnięty program z strony .
 2. Skopiuj plik ODBCSocketServer.exe do wybranej lokalizacji takiej jak n.p. katalog Program Files.
 3. Zainstaluj ODBC Socket Server jako Usługę (Service) używając następującej komendy wpisanej w Wierszu Poleceń albo w menu Uruchom:
  ścieżka dostępu/ODBCSocketServer.exe /Service
  .
 4. Otwórz Usługi: Start->Ustawienia->Panel Sterowania->Narzędzia Administracyjne->Usługi lub klikając prawym przyciskiem na ikonęMój Komputer, Zarządzaj, wybierz w prawym panelu Usługi i Aplikacje->Usługi. Możesz także użyć skrótu wpisując w okienku Uruchom
 5. W okienku Usługi odszukaj i kliknij prawym przyciskim na ODBC Socket Server i wybierz opcję Start. W tym momencie status tej usługi powinien się zmienić na "Uruchomiono". Zauważ, że można zatrzymać bądĽ całkowicie wyłączyć tą usługę po zakończeniu procesu importowania plików.
 6. Upewnij się, że pliki system.mda and ctm.mdb są dostępne i że zainstalowany jest również MS Access ODBC driver. Powinien być on zainstalowany wraz ze standardową instalacją Windowsa. Można to sprawdzić, wybierając Panel Sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Źródła danych (ODBC) i klikając na "Sterowniki". Następnie sprawdĽ gdzie sązainstalowane pliki CTM i odnajdĽ plik system.mda i bazę danych ctm.mdb z której zamierzasz importować pytania. Zapisz pełną ściżkę dostępu do tych plików a także adres IP i nazwę serwera Windowsa. Te informacje będą potrzebne przy procesie importowania.
 7. Teraz jesteś gotowy aby rozpocząć proces importowania zbioru lub zbiorów pytań do moodle'a. Stwórz swój własny quiz i przejdĽ do sekcji "Importuj pytania z pliku". I W TYM MIEJSCU INACZEJ BĘDZIE WYGLĄDAŁ TEN PROCES NA LINUXIE - MUSISZ WYBRAĆ JAKIKOLWIEK PLIK(NAJLEPIEJ NOWO UTWORZONY)W POLU GDZIE WSKAZUJE SIĘ PLIK DO IMPORTU ABY ROZPOCZĄĆ TEN PROCES. TEN PLIK NIE ZOSTANIE PRZETWORZONY - JEST TO TYLKO PEWIEN WYMÓG BY "OSZUKAĆ" SYSTEM. DOPIERO NA NASTĘPNEJ STRONIE WSKAŻESZ WŁAŚCIWY PLIK. Na następnej stronie trzeba będzie wpisać nazwę komputera na którym zainstalowany jest ODBC Socket Server a także scieżkę dostępu do systemowej bazy danych i bazy danych CTM. Wpisz ten informacje i kliknij na "Połącz się ze serwerem". Jeżeli wszystko było wpisane poprawnie, wówczas ukaże się lista z której będzie można wybrać podkategorie pytań, które można zaimportować z danej bazy danych. Powodem takiego rozwiązania jest wcześniej już sygnalizowany fakt, iż banki danych CTM często zawierają dużą liczbę pytań skategoryzowanych według określonego klucza (n.p. układ kursu, rozdziały książki). JEŻELI UDAŁO SIĘ TOBIE DOJŚĆ DO TEGO ETAPU BEZ WYŚWIETLENIA BŁĘDÓW OZNACZA TO, ŻE UDAŁO SIĘ USTANOWIĆ POŁˇCZENIE Z SERWEREM W CELU ZAIMPORTOWANIA PYTAŃ DO MOODLE!

Jeżli pojawiły się jakieś błędy, wówczas spróbuj wykorzytać poniższą informację. ODBC Socket server wykorzystuje port 9628 do otwarcia wtyczki (ang.socket) i wymiany danych używając zapytań w formie XML aby otrzymać tabelę rezultatów w XML. Program (klasa) która importuje plik, przetwarza ten plik XMLowy i wykorzystuje go tak jakby proces importowania odbywał się na lokalnym komputerze.


Importowanie plików formatu własnego

Imporowanie plików w formacie GIFT

Format GIFT jest najbardziej wszechstronnym formatem. Został zaprojektowany jako prosta metoda dla nauczycieli tworzacych pytania jako plik tekstowy. GIFT obsługuje pytania Wielokrotnego wyboru, Prawda-Fałsz, Krótkie odpowiedzi, Dopasuj odpowiedź, Numeryczne jak i zadania typu "wstaw brakujące słowo".

Kilka typów pytań może być użyytych w jednym pliku tekstowym. Ponadto format ten zezwala na umieszczanie komentarzy, nazw pytań, informacji zwrotnych i ważenie ocen.

Kodowanie tekstu musi być identyczne z ustawieniami Moodle. Przykładowy plik z pytanamia znajdziesz tutaj: gift/examples.txt.

Należy umieszczać pustą linię (podwójna interlinia) pomiędzy każdym pytaniem. Można również zapisać każdą odpowiedź w osobnej linii i nawet zastosować wcięcie. Przykład:

CzasNaE-Biznes to {
	~codzienna gazeta 
	~książka
	=serwis www
} o marketingu i biznesie.

CzasNaE-Biznes to? {
	=serwis www 
	=e-zin
}

Typy Pytań

CzasNaE-Biznes to?{~codzienna gazeta ~książka =serwis www i e-zin}
 • Wielokrotnego wyboru - w przypadku pytań Wielokrotnego wyboru odpowiedzi błędne poprzedzamy tyldą (~) a poprawne znakiem równości (=).
 • Brakujące słowo - format ten automatycznie wstawia "miejsce na słowo" _____ w środku zdania. Aby stworzyć tego typu pytanie, wstaw odpowiedzi w miejsce, gdzie ma brakować słowa. Wstawienie odpowiedzi za ostatnim znakiem interpunkcyjnym nie działa w tym przypadku.
  CzasNaE-Biznes to {~codzienna gazeta ~książka =serwis www} o marketingu i biznesie.
  Wszystkie typy pytań mogą być zapisane w formacie "Brakujące słowo"
 • Krótka odpowiedź - wszystkie odpowiedzi w tym typie pytania są poprzedzone znakiem równości (=). Czyli wszystkie odpowiedzi są poprawne. Żadna z odpowiedzi nie może zaiwerać tyldy (~)
  CzasNaE-Biznes to?{=serwis www =e-zin}
  
  Dla plus dwa równa się {=cztery =4}.
  Jeśli jest tylko jedna poprawna, krótka odpowiedź, może być zapisana bez znaku równości (=) o ile nie można jej pomylić z pytaniem typu Prawda-Fałsz.
 • Prawda-Fałsz - w tym typie pytamy czy dane stwierdzenie jest prawdą czy fałszem. Odpowiedź musi być zapisana jako {TRUE} czyli prawda lub {FALSE}, czyli fałsz. Alternatywnie można użyć odpowiednio {T} lub {F}.
  CzasNaE-Biznes to codzienna gazeta.{FALSE}
  
  CzasNaE-Biznes to serwis www.{T}
 • Pasujące odpowiedzi - pasujące pary zaczynają się od znaku równosci (=) i są oddzielone znakiem "->". W pytaniu muszą znaleźć się przynajmniej trzy pasujące pary.

   

  Matching Question. {
   =subquestion1 -> subanswer1
   =subquestion2 -> subanswer2
   =subquestion3 -> subanswer3
  }
     
  Dopasuj stolice do państw. {
   =Kanada -> Ottawa
   =Włochy -> Rrzym
   =Japonia -> Tokio
   =Indie -> New Delhi
  }
  Pytania tego typu nie obsługują informacji zwrotnej ani ważenia ocen.
 • Numeryczne - ddpowiedź w pytaniu numerycznym musi zaczynać się od znaku #. Pytania tego typu mogą zaiwerać margines błędu, który dopisujemy za odpowiedzią poprzedzając go dwukropkiem. Jeśli np. odpowiednia odpowiedź mieści się pomiędzy 1.5 a 2.5, zapiszemy odpowiedź jako {#2:0.5}. Jeśli nie zdefiniujesz marginesu błedu, system ustawi go na zero.
  Kiedy powstał CzasNaE-Biznes?{#2000}
  
  Jaka jest wartośc pliczby pi (do 3 miejsc po przecinku)? {#3.1415:0.0005}
  

  Ewnetualnie odpowiedź na pytanie numeryczne może być zapisana jako zakres w postaci {#WartośćMinimalna..WartośćMaksymalna}.

  Jaka jest wartośc pliczby pi (do 3 miejsc po przecinku)? {#3.141..3.142}

  Interfejs moodle nie obsłguje numerycznych pytań wielokrotnego wyboru. Format GIFT jest tutaj pomocny. Aby uzyskać taki efekt, każdą odpowiedź należy poprzedzić znakiem równości (=). Możliwość ta przydaje się jeśli chcemy przypisać mniejszą wagę do odpowiedzi mieszczącej się w marginesie błędu niż do odpowiedzi poprawnej. Przykład:

  Kiedy powstał CzasNaE-Biznes?{ {#
    =2000:0
    =%50%2000:1
  }
  
  W tym przypadku za odpowiedzi 1999 i 2001 zostanie przyznane 50% punktów. Ponieważ interfejs Moodle nie obsługuje numerycznych pytań wielokrotnego wyboru, nie ma możliwości ich edycji. Musisz skasować pytanie i je ponownie zaimportować.

Opcje

Poza podstawowymi formatami pytań, format ten zawiera szereg opcji dodatkowych: komentarze, nazwa pytania, informacja zwrotna, waga odpowiedzi.


Komentarze - komentarze nie są importowane do Moodle. Służą do przejrzystego zapisu pliku z pytaniami.

Wszystkie linie rozpoczynające się dwoma znakami backslah // (nie licząc tabulacji i spacji) zostaną pominięte.

   // Poniżej jest pytanie numeryczne
Ile jest dwa plus dwa? {#4}

Nazwa pytania - nazwa pytania musi znaleźć się przed pytaniem i należy poprzedzić i zakończyć ją podwójnym dwukropkiem ::.

::Pochodzenie pisam japońskiego::Pismo japońskie pochodzi z? {=Chin}
::Wigilia::Wigilię w Polsce obchodzi się {~24 ~25 =26} grudnia.

Jeśli nie zdefiniujesz nazwy pytania, nazwą stanie się samo pytanie.


Informacja zwrotna - do każdej odpowiedzi może być dodana informacja zwrotna przy pomocy znaku hash (#).

Jaka jest odpowiedź na to pytanie?{
   ~zła odpowiedź#informacja zwrotna do tej odpowiedzi
   ~kolejna zła odpowiedź#informacja zwrotna do tej odpowiedzi
   =poprawna odpowiedź#Doskonale!
}
   
CzasNaE-Biznes to?{
	=serwis www#Zgadza się. Jest to również e-zin!
	=e-zin#Zgadza się. Jest to również serwis www!
}
   
CzasNaE-Biznes to codzienna gazeta.{FALSE#Jest to serwis www}

W przypadku pytań wielokrotnego wyboru, informacja zwrotna wyświetlana jest tylko do odpowiedzi, którą wybrał student.

W przypadku krótkich odpowiedzi informacja zwrotna pojawia się wyłącznie w przypadku poprawnej odpowiedzi.

W przypadku pytań Prawda-Fałsz informacja zwrotna pojawia się wyłącznie po wybraniu błędnej odpowiedzi.


Waga odpowiedzi - ważenie odpowiedzi działa w przypadku pytań wielokrotnego wyboru i krótkich odpowiedzi. Waga procentowa odpowiedzi musi znaleźć się za tyldą lub znakiem równości w przypadku krótkiej odpowiedzi ale przed odpowiedzią. Wartość wagi zamieszczamy pomiędzy znakami procentu (np. %50%). Zaleca się dodanie komentarza.

trudne pytanie.{
	~zła odpowiedź 
	~%50%prawie dobra odpowiedź 
	=dobra odpowiedź
}
     
::Miasto Jezusa::Jezus pochodził z {
	~Jeruzalem#To było ważne miasto w jego życiu, ale odpowiedź jest błędna.
	~%25%Betlejem#Tutaj się urodził, ale wychowywał gdzie indziej.
	~%50%Galilea#Musisz być bardziej dokładny.
	=Nazaret#Tak!
}

::Miasto Jezusa::Jezus urodził się w {
	=Betlejem#Zgadza się.
	=%50%Betleiem#Dobrze, ale pisze się Betlejem.
}
 

Pierwsze dwa pytania to wielokrotne odpowiedzi, ostatnie pytanie to krótka odpowiedź (patrz na ~ i =)

UWAGA: Mimo iż możesz ustawić wagi, nie będą one widoczne i możliwe do edycji poprzez interfejs Moodle. W trakcie edycji masz do wyboru predefiniowane wagi. Jeśli wagi zdefiniowane w formacie GIFT nie będą zgodne z predefiniowanymi, Moodle zmieni je na predefiniowane i tak zostaną zapisane.


Wiele odpowiedzi poprawnych - opcji tej używamy, gdy w pytaniu wielokrotnego wyboru należy zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Aby uzyskać taki efekt, musimy wstawić wagi sumujące się do 100 (dokładnie) przy poprawnych odpowiedziach. Żadna odpowiedź nie może być odpowiedzią pełną (tj. poprzedzoną znakiem =).

CzasNaE-Biznes to?{
	~codzienna gazeta
	~książka 
	~%50%serwis www 
	~%50%e-zin
}
Aby pozbyć się problemu uzyskiwania maskymalnej punktacji za zaznaczenie wszystkich możliwych opcji, umieść ujemne wagi obok błędnych odpowiedzi.
CzasNaE-Biznes to?{
	~%-100%codzienna gazeta
	~%-100%książka 
	~%50%serwis www 
	~%50%e-zin
}

CzasNaE-Biznes to?{
	~%-50%codzienna gazeta
	~%-50%książka 
	~%50%serwis www 
	~%50%e-zin
}

W pierwszym przypadku każda niepoprawna odpowiedź da 0 punktów za pytanie. W drugim przypadku za niepoprawne odpowiedzi naliczane są punkty karne.


Znaki specjalne ~ = # { } - te symbole ~ = # { } są znakami funkcyjnymi GIFT i nie mogą być używane normalnie w pytaniu lub odpowiedzi. Aby jednak użyć ich w treści pytania lub odpowiedzi, należy przed każdym znakiem specjalnym postawić backslahs (). Przykład:

Which answer equals 5? {
~ = 2 + 2
= = 2 + 3
~ = 2 + 4 
}

::Znaki funkcyjne::
Które z poniższych znaków nie są znakami funkcyjnymi? {
~ ~   # ~ jest znakiem kontrolnym.
~ =   # = jest znakiem kontrolnym..
~ #   # # jest znakiem kontrolnym..
~ {   # { jest znakiem kontrolnym..
~ }   # } jest znakiem kontrolnym..
=   # Zgadza się! (backslash) nie jest znakiem kontrolnym. 
}

W trakcie importu backspashe są usuwane.


Inne opcje - pytania typu krótka odpowiedź mogą być wrażliwe na wielkość liter. Aby uzyskać taki rezultat, należy zmienić 0 na 1 w linii:
$question->usecase = 0; // Ignore case

W pliku mod/quiz/gift/format.php, gdzie znajdują się również edytowalne opcje.

 


Importowanie nowych pytań

Ta funkcja pozwala Ci zaimportować pytania z zewnętrznego pliku tekstowego, przesłanego na serwer za pomocą formularza.

Import obsługuje kilka formatów.

Format GIFT

Format GIFT jest najbardziej wszechstronnym formatem. Został zaprojektowany jako prosta metoda dla nauczycieli tworzacych pytania jako plik tekstowy. GIFT obsługuje pytania Wielokrotnego wyboru, Prawda-Fałsz, Krótkie odpowiedzi, Dopasuj odpowiedź, Numeryczne jak i zadania typu "wstaw brakujące słowo".

Kilka typów pytań może być użyytych w jednym pliku tekstowym. Ponadto format ten zezwala na umieszczanie komentarzy, nazw pytań, informacji zwrotnych i ważenie ocen.

Oto kilka przykładów:

CzasNaE-Biznes to?{~codzienna gazeta ~książka =serwis www i e-zin}

CzasNaE-Biznes to {~codzienna gazeta ~książka =serwis www} o marketingu i biznesie.

CzasNaE-Biznes to codzienna gazeta.{FALSE}

CzasNaE-Biznes to?{=serwis www =e-zin}

Kiedy powstał CzasNaE-Biznes?{#2000}

Więcej o formacie GIFT

Format Aiken

Format Akien to bardzo prosty sposób tworzenia pytań wielokrotnego wyboru używając łatwego dla człowieka formatu. Oto przykład:

Jaka jest poprawna odpowiedĽ na to pytanie?
A. Czy to ta odpowiedĽ?
B. A może ta?
C. A może jednak ta?
D. Czy jednak może ta?
ANSWER: D

Więcej o formacie "Aiken"

Brakujące słowo

Format ten obsługuje jedynie pytania wielokrotnego wyboru. Kaza odpowiedź jest oddzielona tylką (~). Poprawna odpowiedź jest poprzedzona znakiem równości (=). Oto przykład:

Bedąc jeszcze niemowlęciami, gdy tylko rozpoczniemy poznawać własne ciało, stajemy się studentami {=anatomii i fizjologii ~prawa ~psychologii}.

Więcej o formacie "Brakujące słowo"

AON

Jest to inna wersja formatu "Brakujące słowo". W AON po zaimportowaniu pytań, wszystkie pytania typu krótkie odpowiedzi są konwertowane po 4 na raz w pytania typu dopasuj odpowiedź.

Dodatkowo odpowiedzi pytań wielokrotnego wyboru są losowo wymieszane.

Format ten jest nazwany na czejść organizacji, która wspierała stworzenie wielu cech quizu.

Blackboard

Ten moduł potrafi importować pytania zapisane w formacie eksportowym Blackboard. Opiera się on o funkcje XML.

Więcej o formacie "Blackboard"

CTM ("Course Test Manager")

Moduł ten pozwala importować pytania stworzone przy pomocy programu Course Test Manager. Pliki CTM są zapisane w formacie Microsoft Access, więc sposób importowanie zależny jest od tego, czy Moodle działa na Windows czy na Unixie.

W przypadku Windows możesz po prostu zaimportować plik z bazą danych pytań tak, jak każdy inny plik.

W przypadku Linuxa musisz włączyć maszynę windows w tej samej sieci z zainstalowaną bazą CTM oraz programeme ODBC Socket Server, który prześle dane w formacie XML do Moodle.

Przeczytaj plik pomocy zanim zaczniesz importować w tym formacie.

Więcej o formacie "CTM"

Własny format

Jeśli masz swój własny format, możesz go uzywać, jeśli odpowiednio zmodyfikujesz mod/quiz/format/custom.php

Liczba niezbędnego nowego kodu jest dosyć niewielka - tylko tyle aby przetworzyć tekst na pytanie.

Więcej o Własnym formacie

Tworzymy już nowe formaty: WebCT, IMS QTI i cokolwiek jeszcze zapragną członkowie społeczności Moodle!


Importowanie kategorii

Kategoria: lista rozwijana służy do wyboru kategorii do której zaimportujemy pytanie.

Niektóre formaty (GIFT, XML) pozwalają na sprecyzowanie kategorii wewnątrz importowanego pliku. Aby to uzyskać należy zaznaczyć opcję z pliku. W innym wypadku pytanie zostanie przydzielone do wybranej kategorii bez uwzględnienia instrukcji w pliku.

Jeśli kategorie zdefiniowane wewnątrz pliku nie istnieją w kursie to zostaną utworzone automatycznie.

Podziękowania

 

Filtr ten powstał wspólnie z wieloma członkami społeczności Moodle. Zbudowano go na podstawie formatu "Brakujące słowo" napisanego przez Martina Dougiamasa i Thomasa Robba. Paul Tsuchido Shew napisał go w grudniu 2003 na podstawie sugestii społeczności. Nazwa jest skrótem od "General Import Format Technology" (Podstawowy Format Importu)

GIFT filter and documentation by Paul Tsuchido Shew http://ac.shew.jp. Last updated 27 Feb 2004. Translation to Polish Piotr Majewski http://cneb.pl. Last updated 19 Sep 2004.


Importowanie plików formatu Brakujące Słowo

Importowanie plików quizu typu WebCT

Filtr WebCT jest w tej chwili w fazie rozwojowej tak więc nie wszystkie opcje będą działać.

Na razie tylko pytania typu "Wielokrotny wybór" i "Krótka odpowiedĽ" są dostępne.

Oto przykłady użycia tych typów pytań w pliku tekstowym:

# Start of question: Short Answer Question
:TYPE:S:
:TITLE:Short Answer Question
:QUESTION:H
What is the name of the WebCT Learning Hub?

 
:IMAGE:dotcomLogoc.gif
:ANSWERS:1
:CASE:0
:ANSWER1:WebCT.com:100:0:20:0
:FEEDBACK1:H
Be sure to visit the Learning Hub: www.WebCT.com
:CAT:Default
# End of question: Short Answer Question# Start of question: Multiple Choice Question
:TYPE:MC:1:0:C
:TITLE:Multiple Choice Question
:FEEDBACK
Darwin invented the theory of evolution and created darwinism.
:QUESTION:H
Where is the Darwin Research Center?
:IMAGE:
:LAYOUT:vertical
:ANSWER1:0:H
Menlo Park, California
:REASON1:H
Sorry!
:ANSWER2:0:H
Vancouver, Canada
:REASON2:H
Sorry!
:ANSWER3:100:H
Galapagos Islands, Ecuador
:REASON3:H
Correct Answer!
:ANSWER4:0:H
London, England
:REASON4:H
Sorry!
:ANSWER5:0:H
Sidney, Australia
:REASON5:H
Sorry!
:CAT:Default
# End of question: Multiple Choice Question


Importowanie plików w formacie Moodle XML

Zmiana kategorii

Możesz wpisać próbne pytanie do pliku XML, aby określić ścieżkę kategorii do której będą wpisywane pytania. Jeśli kategoria lub kategorie nie istnieją to zostaną stworzone. Zauważ, że opcja z pliku: musi być zaznaczona na stronie z opcjami , bo w innym razie kod zostanie pominięty. Możesz zmieniać kategorie tyle razy ile chcesz.

Przykład:

Importowanie plików w formacie Moodle XML

Oceny


Ocena maksymalna

Wszystkie oceny dostosowane są proporcjonalnie do ustalonej przez Ciebie oceny maksymalnej za dany quiz.

Przykładowo, możesz ustalić, że ocena maksymalna wynosi 20 ponieważ ocena za quiz stanowi 20% oceny za cały kurs.

Oznacza to, że nawet jeżeli quiz składa się z 10 pytań, za które można uzyskać łącznie 50 punktów, to wszystkie oceny zostaną proporcjonalnie przeskalowane w taki sposób, by maksymalna ocena za quiz wyniosła 20.


Metoda oceniania

Jeżeli dozwolone są wielokrotne próby rozwiązania quizu, to istnieją różne sposoby wykorzystania ocen za poszczególne próby do obliczenia ostatecznej oceny za rozwiązanie quizu.

 • Ocena najwyższa - oceną ostateczną jest najwyższa (najlepsza) ocena spośród wszystkich ocen za poszczególne próby.
 • Ocena średnia - oceną ostateczną jest średnia ocen za wszystkie próby.
 • Ocena pierwsza - oceną ostateczną jest ocena za pierwszą próbę rozwiązania (inne próby są zignorowane).
 • Ocena ostatnia - oceną ostateczną jest ocena przyznana za ostatnią próbę rozwiązania.

Dopasowanie ocen

Zaimportowane oceny muszą pasować do listy ustalonych ocen, jak poniżej.

 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 75%
 • 70%
 • 66.666%
 • 60%
 • 50%
 • 40%
 • 33.333
 • 30%
 • 25%
 • 20%
 • 16.666%
 • 14.2857
 • 12.5%
 • 11.111%
 • 10%
 • 5%
 • 0%

Dozwolone są wartości ujemne powyższej listy.

Są dwie opcje, które wpływają na to, jak procedura importująca traktuje wartości , które nie pasują dokładnie do powyższej listy .

 • Błąd w przypadku braku oceny na liście
  Jeśli pytanie zawiera stopnie, których nie ma na liście i wyświetlony będzie błąd, a pytanie nie zostanie zaimportowane.
 • Najbliższy stopień jeśli nie ma na liście
  Jeśli dany stopień nie istnieje na liście zostanie zmieniony na najbliższy stopień z listy

Uwaga: niektóre własne procedury mogą wykonywać zapis bezpośredni do bazy pomijając sprawdzanie

Kary


Współczynnik kary

Możesz określić ile ma zostać odjęte za każdym razem od nieprawidłowej odpowiedzi. To działa tylko gdy quiz jest w trybie adaptacyjnym w którym student może wielekrotnie odpowiadać na pytanie. Współczynnik kary może być liczbą od 0 do 1. Współczynnik kary równy 1 oznacza że student musi udzielić poprawnej odpowiedzi za 1 razem. Współczynnik kary równy 0 oznacza ze student może próbować odpowiadać dowolną liczbę razy i wciąż dostanie maksymalną ilość punktów za pytanie.


Zastosuj kary

Jeżeli quiz jest uruchomiaony w odpowiednim trybie student może spróbować ponownie rozwiązać quiz po tym jak źle odpowie. W tym przypadku można chciać nakładać kary dla złych odpowiedzi odejmowane od końcowej oceny za pytanie. Ilość sankcji karnej jest wybierana indywidualnie dla każdego pytania podczas tworzenia albo edycji pytania.

Ustawienie nie ma żadnego wpływu jeżeli quiz nie jest uruchomiony w odpowiednim trybie.

Pytań na stronę

Dla dłuższych quizów można podzielić quiz na strony. Przy wstawianiu pytania podział na strony będzie tworzony automatycznie zgodnie z tym ustawieniem. Można później ręcznie zmieniać granice strony.

Opis pytania

Pytania wyświetlane są w zależności od typu , ale wszystkie zaczynają się od tekstu wpisywanego tutaj. Typ pytania determinuje czy w dalszej części znajdują sie jeszcze jakieś opcje wygladu pytania.

Losowanie / mieszanie / zmiana kolejności pytań i odpowiedzi


Pytania wybierane losowo

Pytania wybierane losowo są specjalnym typem pytań

Jeśli umieścisz pytania wybierane losowo w twoim quizie, wtedy jedno pytanie będzie wybierane losowo z całej kategorii przy każdym podejściu do odpowiedzi

Maksymalna ocena jaką będzie można dostać za wylosowane pytanie będzie zawsze równa tej wybranej przez Ciebie jako ocenie za pytania wybierane losowo

Jeśli stworzysz quiz zawierający powiedzmy 10 pytań, to każdy student może dostać zupełnie inny zestaw dziesięciu pytań, za każdym razem gdy podchodzi do rozwiązywania quizu

Uwaga : Możesz mieszać pytania losowe z nielosowymi w swoim quizie, jeśli chcesz mieć pewność, że dane pytanie wystąpi w każdym zestawie


Losowo wybierane pytania typu Dopasuj odpowiedź wybierane z puli pytań do krótkiej odpowiedzi

Po opcjonalnym wstępie odpowiadający otrzymuje kilka pod-pytań, oraz kilka wymieszanych odpowiedzi. Istnieje jedna prawidłowa odpowiedĽ na każde z pod-pytań.

Odpowiadający musi wybrać po jednej odpowiedzi do każdego z pod-pytań

Każde z pod-pytań ma taką samą wagę w ostatecznej ocenie odpowiedzi na całe pytanie

Zarówno pytania jak i odpowiedzi są wybierane z puli pytań do krótkiej odpowiedzi w aktualnej kategorii. Każde podejście rozwiązywania quizu będzie miało inne pytania i odpowiedzi


Mieszanie kolejności odpowiedzi

Jeśli wybierzesz tą opcję, kolejność odpowiedzi do każdego pytania będzie inna za każdym razem gdy student będzie podchodził do rozwiązywania quizu.

Oczywiście opcja ta dotyczy wyłącznie pytań, które mają kilka wyświetlanych odpowiedzi, taki jak pytania wielokrotnego wyboru, czy pytania typu dopasuj odpowiedź.

Opcja ta może być stosowana, by odrobinę utrudnić studentom przepisywanie od siebie odpowiedzi.

Opcja ta jest niezależna od wykorzystania "pytań wybieranych losowo".


Mieszanie kolejności pytań

Jeśli wybierzesz tą opcję, kolejność pytań będzie inna za każdym razem, gdy student będzie podchodził do rozwiązywania quizu.

Nie ma to związku z pytaniami wybieranymi losowo. Opcja ta dotyczy wyłącznie kolejności wyświetlania pytań.

Opcja ta może być stosowana, by odrobinę utrudnić studentom przepisywanie od siebie odpowiedzi.


Zmiana kolejności pytań

Mechanizm zmiany kolejności wyświetla pola z numerami na liście pytań. Numery te zwiększają się co 10, aby umożliwić wstawianie pytań pomiędzy. Zmiana kolejności polega na zmianie numeru i zatwierdzeniu - "Zapisz zmiany". Pytanie będzie wyświetlać się zgodnie z numerem.

Numery linii nie muszą być całkowite. Jeśli jest to odpowiednie można posługiwać się ułamkami dziesiętnymi.

Także "przełamywanie strony" na swoje pola i może być przenoszone w ten sam sposób. Jeśli odznaczyłeś "Pokaż przełamania strony" przełamania nie zostaną wyświetlone ani też odpowiednie numery, co wyjaśnia luki w sekwencji linii strony.


Przypadkowo wewnątrz pytania

Jeśli uaktywnisz tą opcję części tworzące pytanie będą mieszane przypadkowo za każdym razem uczestnik będzie rozwiązywał quiz - pod warunkiem że ta opcja jest włączona w ustawieniach pytania.

Intencja jest taka, żeby utrudnić uczestnikom kopiowanie odpowiedzi między sobą.

To ma zastosowanie do pytań wieloczęściowych takich jak pytania wielokrotnego wyboru albo szukanie pasujących części. Dla pytań wielokrotnego wyboru kolejność odpowiedzi jest miksowana tylko gdy ta opcja jest ustawiona na "Tak". Dla pytań typu "dopasuj" miksowanie zawsze jest włączone, a tak opcja dodatkowo miksuje zestaw pytanie-odpowiedź..

Tak opcja nie jest powiązana z pytaniami przypadkowymi.


Przypadkowo
Odpowiedzi przypadkowo

Jeśli ustawisz tą opcję na "Tak", wtedy kolejność odpowiedzi jest przypadkowa za każdym razem, gdy uczestnik próbuje zrobić quiz z tym pytaniem o ile "Przypadkowo wewnątrz pytania" jest ustawiona na "Tak".

Intencja jest taka, aby utrudnić uczestnikom kopiowanie odpowiedzi między sobą.

Każda nowa próba na podstawie poprzedniej

Jeżeli dozwolone są wielokrotne próby, a ta opcja ustawiona jest na Tak, wtedy każda nowa próba już zawiera rozwiązania z poprzedniej próby. Pozwala to na uzupełnienie quizu w kilku podejściach.

Aby za każdą próbą pokazać nienaruszony quiz, wybierz Nie dla tego ustawienia.

Odpowiedzi


Zapisywanie odpowiedzi

Możesz zapisać odpowiedzi z ekranu na swoim dysku. Są do wyboru dwa formaty.
W każdym z nich dane prezentowane są w tabeli z nagłówkami, ale bez załączonych obrazków.
Wszystkie dane są zapisywane do jednego pliku. Użytkownicy, którzy nie wzięli udziału w quizie będą zawarci jeśli będzie odpowiednia opcja włączona.

 • Format excel'a: - powstanie arkusz .xls
 • Format tekstowy - dane z tabel zostaną zapisane w pliku tekstowym jako tabela

Opcje odpowiedzi

Ilość :Można wybrać ilość wyświetlanych prób na stronie.

Pokaż uczestników którzy nie wzięli udziału: Czasem może być warto sprawdzić kto jeszcze nie wziął udziału w quizie.

Zdalne pytania (RQP)

Protokół zdalnych pytań może być użyty do włączenia pytań do quizu z cała analizą znajdującą sie na zdalnym serwerze. Pytania moga być włączane w dostępnym formacie dla serwer a bez zmian w Moodle/.