Lekcja pozwala na przedstawienie treści w interesujący sposób na wielu stronach. Każda strona zwykle kończy się pytaniem i kilkoma odpowiedziami. W zależności od postępów studenta, albo idzie on do przodu z materiałem, albo jest cofany. Nawigacja lekcji może być albo uproszczona ale może też być dużo bardziej skomplikowana w zależności od struktury materiału lekcyjnego.


Link do składowej

Lista rozwijana zawiera wszystkie składowe kursu. Jeśli, któraś z nich jest wybrana, to na stronie lekcji pojawi się link do tej składowej.


Wystawianie punktów

Pozwala ustalać liczbę punktów dla każdej odpowiedzi. Odpowiedzi mogą mieć negatywne albo pozytywne wartości. Importowane pytania automatycznie będą miały ustawiane 1 punkt dla poprawnych odpowiedzi i 0 dla nieprawidłowych, można to zmienić po skończeniu importowania.


Usuń próby tego studenta

Wprowadzając nazwę użytkownika i zapisując zmiany można usunąć próby i wystawione oceny dla tego użytkownika, w obrębie tej lekcji.


Zależności

Te ustawienia pozwalają, aby bieżąca lekcja zależała od wyników studentów w innej lekcji tego samego kursu. Jeśli wyniki studenta są poniżej założeń to nie ma dostępu do lekcji.

Warunki Zależności:

 • Spędzony czas: uczestnik musi spędzić ustalona ilość czasu nad wymagana lekcją.
 • Ukończona: uczestnik musi ukończyć wymaganą lekcję.
 • Stopień lepszy niż: uczestnik musi uzyskać ocenę w wymaganej lekcji lepsza niż wpisano tutaj.

Każda kombinacja ustawień powyżej może być użyta.


Wyświetl domyślną informację zwrotną

Jeśli ustawisz na Tak to w przypadku, gdy nie ma informacji dla danego pytania, domyślną będzie informacja typu "Odpowiedź poprawna" lub "Odpowiedź niepoprawna".

Jeśli ustawisz na Nie to w przypadku, gdy nie ma informacji dla danego pytania nic nie zostanie wyświetlone. Wtedy uczestnik zostanie automatycznie przeniesiony do kolejnej lekcji.


Ocena

To maksymalna ocena, która może być przyznana na danej lekcji. Wartość ta waha się między 0 i 100% i może być zmieniona w każdej chwili podczas trwania lekcji. Zmiana ta będzie natychmiast widoczna na stronie i odpowiednio wpłynie na oceny studentów.


Zarządzanie poprawkami

Jeśli student może robić poprawki, nauczyciel może wybrać jako ocenę końcową średnią z wszystkich prób lub najlepszy wynik.

Opcja ta może być zmieniona w dowolnym momencie.


Pokaż listę punktów

Pozwala pokazać lista najwyżej ocenionych studentów dla lekcji. Studenci, którzy dostają wysokie wyniki mają możliwość wpisania się na tę listę. Studenci sami wpisują imion (nick) pod jakim figurują na liście. Tu jest filtr 'badwords', który sprawdza czy wprowadzane imiona(nick) nie znajdują się na liście ocenzurowanych.

Lista nie jest włączana, gdy jest włączona opcja "praktyki"

Importowanie


Importowanie nowych pytań

Ta funkcja pozwala Ci zaimportować pytania z zewnętrznego pliku tekstowego, przesłanego na serwer za pomocą formularza.

Import obsługuje kilka formatów.

Format GIFT

  Format GIFT jest najbardziej wszechstronnym formatem. Został zaprojektowany jako prosta metoda dla nauczycieli tworzących pytania jako plik tekstowy. GIFT obsługuje pytania Wielokrotnego wyboru, Prawda-Fałsz, Krótkie odpowiedzi, Dopasuj odpowiedź, Numeryczne jak i zadania typu "wstaw brakujące słowo".

  Kilka typów pytań może być użytych w jednym pliku tekstowym. Ponadto format ten zezwala na umieszczanie komentarzy, nazw pytań, informacji zwrotnych i ważenie ocen.

  Oto kilka przykładów:

  CzasNaE-Biznes to?{~codzienna gazeta ~książka =serwis www i e-zin}
  
  CzasNaE-Biznes to {~codzienna gazeta ~książka =serwis www} o marketingu i biznesie.
  
  CzasNaE-Biznes to codzienna gazeta.{FALSE}
  
  CzasNaE-Biznes to?{=serwis www =e-zin}
  
  Kiedy powstał CzasNaE-Biznes?{#2000}
  

  Więcej o formacie GIFT

Format Aiken

  Format Akien to bardzo prosty sposób tworzenia pytań wielokrotnego wyboru używając łatwego dla człowieka formatu. Oto przykład:

  Jaka jest poprawna odpowiedź na to pytanie?
  
  A. Czy to ta odpowiedź?
  
  B. A może ta?
  
  C. A może jednak ta?
  
  D. Czy jednak może ta?
  
  ANSWER: D
  

  Więcej o formacie "Aiken"

Brakujące słowo

  Format ten obsługuje jedynie pytania wielokrotnego wyboru. Każda odpowiedź jest oddzielona tylko (~). Poprawna odpowiedź jest poprzedzona znakiem równości (=). Oto przykład:

  Będąc jeszcze niemowlęciami, gdy tylko rozpoczniemy poznawać własne ciało, stajemy się studentami {=anatomii i fizjologii ~prawa ~psychologii}.

  Więcej o formacie "Brakujące słowo"

AON

  Jest to inna wersja formatu "Brakujące słowo". W AON po zaimportowaniu pytań, wszystkie pytania typu krótkie odpowiedzi są konwertowane po 4 na raz w pytania typu dopasuj odpowiedź.

  Dodatkowo odpowiedzi pytań wielokrotnego wyboru są losowo wymieszane.

  Format ten jest nazwany na część organizacji, która wspierała stworzenie wielu cech quizu.

Blackboard

CTM ("Course Test Manager")

  Moduł ten pozwala importować pytania stworzone przy pomocy programu Course Test Manager. Pliki CTM są zapisane w formacie Microsoft Access, więc sposób importowanie zależny jest od tego, czy Moodle działa na Windows czy na Unixie.

  W przypadku Windows możesz po prostu zaimportować plik z bazą danych pytań tak, jak każdy inny plik.

  W przypadku Linuxa musisz włączyć maszynę windows w tej samej sieci z zainstalowaną bazą CTM oraz programme ODBC Socket Server, który prześle dane w formacie XML do Moodle.

  Przeczytaj plik pomocy zanim zaczniesz importować w tym formacie.

  Więcej o formacie "CTM"

Własny format

  Jeśli masz swój własny format, możesz go używać, jeśli odpowiednio zmodyfikujesz mod/quiz/format/custom.php

  Liczba niezbędnego nowego kodu jest dosyć niewielka - tylko tyle aby przetworzyć tekst na pytanie.

  Więcej o Własnym formacie

Tworzymy już nowe formaty: WebCT, IMS QTI i cokolwiek jeszcze zapragną członkowie społeczności Moodle!


Importuj PowerPoint HTML

Wszystkie slajdy z PowerPoint'a importowane są jako tabela z linkami Następny Poprzedni.

 1. Otwórz prezentacje PowerPoint.
 2. Zapisz jako stronę WWW
 3. Powinieneś otrzymać plik html i folder z wszystkimi slajdami przekonwertowanymi do strony WWW.
 4. Spakuj tylko folder programem Zip.
 5. Dodaj nowa lekcje w Moodle.
 6. Po zapisaniu ustawień lekcji powinny byc 4 opcje pod "Co chcesz zrobić najpierw?" Kliknij na " Importuj PowerPointa"
 7. Użyj przycisku "Przeglądaj..." żeby znaleźć spakowany folder z kroku 3. Następnie kliknij "Wyślij plik"
 8. Jeśli wszystko poszło właściwie, następny ekran powinien zawierać przycisk kontynuuj.

Jeśli Twoja prezentacja PowerPoint zawierała obrazki, zostały one zapisane jako pliki kursu w katalogu moddata/XY gdzie X to nazwa lekcji a Y to numer (z reguły 0).Podczas importowania powstają również pliki w katalogu danych , tj. temp/lesson. Nie są one kasowane przez importppt.php jak dotąd.


Link "Przejdź do"

Każda odpowiedź zawiera link Przejdź do. Po wybraniu odpowiedzi, studentowi zostanie przedstawiona strona z informacją zwrotną. Po tym student widzi link Przejdź do. Link może być relatywny lub absolutny. Relatywne linki to: Ta strona i Następna strona. Ta strona prowadzi raz jeszcze do strony którą ogląda student. Następna strona prowadzi do następnej strony w logicznym układzie stron. Link absolutny z drugiej strony zawiera zawsze tytuł strony.

Zauważ, że relatywny link Następna strona może wskazać różne strony jeśli zmieniany był porządek stron. Z drugiej strony linki opierające sie na tytule zawsze odwołują się do określonej strony.

Utawienia domyślne


Domyślne ustawienia lekcji

Wybranie tak i zachowanie lekcji, spowoduje że ustawienia tej lekcji będą domyślne dla kolejnych lekcji tworzonych w tym kursie.

Odpowiedzi i pytania w lekcji


Maksymalna liczba odpowiedzi

Ten parametr określa maksymalną liczbę odpowiedzi, którą może zasugerować nauczyciel. Domyślna wartość to 4, ale jeśli używane są tylko pytania typu PRAWDA/FAŁSZ wówczas sensownym byłoby ustawienie tej wartości na 2.

Można bezpiecznie zmieniać ten parametr bez względu na zmieniającą się zawartość lekcji.


Maksymalna liczba podejść studenta

Ten parametr określa maksymalną liczbę podejść do odpowiadania na jakiekolwiek z pytań lekcyjnych. W przypadku pytań, które nie zawierają odpowiedzi, wartość ta stanowi "wentyl bezpieczeństwa", który i tak pozwoli przejść do następnej strony.

Domyślna wartość wynosi 5. Niższa wartość może zniechęcić studenta do przemyślenia pytań. Z kolei zbyt wysoka wartość może skutkować frustracją. Ustawienie tego parametru na 1 daje studentowi tylko jedną szansę by odpowiedzieć na pytanie.

Parametr ten ma globalny zasięg i znajduje zastosowanie do wszystkich pytań lekcyjnych bez względu na ich typ.

Parametr ten nie dotyczy nauczyciela. W tym sensie, nauczyciel może próbować wielokrotnie odpowiadać na pytania. Założeniem jest bowiem, że nauczyciel zna odpowiedzi na pytania!


Minimalna liczba pytań w lekcji

Gdy lekcja zawiera jedną lub więcej Tabelę Wątków, nauczyciel musi ustalić ten parametr. Jego wartość ustala dolny limit liczby pytań widocznych gdy ocena jest obliczana. Nie wymusza to na studentach odpowiadania na zbyt wiele pytań.

Jeśli wybierzesz np. 20, system upewni się, że ocena zostanie wystawiona dopiero, gdy student zobaczy przynajmniej tą liczbę pytań. Bez tego parametru student, który odpowiedziałby np. na wszystkie 5 pytań jednego wątku, otrzymałby 100% oceny. Z parametrem ustawionym na 20, ocena ta wyniosłaby 25%.

Jeśli ten parametr jest w użyciu, opis lekcji powinien zawierać tekst w rodzaju:

W tej lekcji oczekuje się od Ciebie podejścia do przynajmniej n pytań. Możesz przejść więcej, jeśli chcesz. Jeśli jednak podejdziesz do mniej niż n pytań, Twoja ocena zostanie policzona tak, jakbyś podszedł do n pytań i nie odpowiedział na brakujące.

Oczywiście "n" zamieniasz na wybrany parametr.

Gdy ustawisz ten parametr, student będzie wiedział do ilu pytań podszedł i ile mu jeszcze zostało.


Zmiana odpowiedzi

Można pozwolić studentowi wracać do poprzednich pytań aby mógł dokonać zmian.


Reakcja na poprawną odpowiedź

Domyślnym trybem jest przejście do strony wskazanej w linku. W większości przypadków system przejdzie do Następnej Strony lekcji.

Jednakże lekcja może być także zorganizowana jako lekcja typu Flash Card. W tym wariancie student po przedstawieniu mu pewnych informacji (co jest fakultatywne) będzie mógł odpowiedzieć na losowe pytanie. Nie ma w tym wariancie ustalonego początku ani końca. W tym typie lekcji jest tylko zestaw Kart wyświetlanych losowo jedna po drugiej.

Ta opcja oferuje dwa dalsze podobne warianty zachowania się systemu. Opcja "Nigdy nie pokazuj tej samej strony dwukrotnie" nigdy nie pokaże tej samej strony dwa razy (nawet jeśli student nie odpowiedział na pytanie poprawnie). Druga opcja "Umożliw wielokrotne przeglądanie stron z błędną odpowiedzią" pozwala na przeglądanie już wyświetlonych stron tylko gdy student błędnie odpowiedział na pytanie na danej stronie.

W każdym z powyższych wariantów lekcji typu Flash Card nauczyciel może użyć albo wszystkich stron (kart) albo losowo dobranego podzbioru zagadnień poprzez odpowiednie użycie parametru "Ilość stron (kart) do wyświetlenia"

Wygląd Lekcji


Kolor tła

6 literowy kod oznaczający kolor tła dla slajdów.


Wyświetl lewe menu

Będzie pokazywać listę stron (Tablice wątków ) w lekcji. Nie będzie pokazywane domyślnie (można wybierać co ma być pokazane).


Liczba wyświetlanych pozycji na liście najlepiej ocenionych

Liczba wyświetlanych pozycji na liście najlepiej ocenionych.


Ilość stron (kart) do pokazania

Ten parametr stosuje się tylko do lekcji typu Flash Card. Domyślna wartość to 0, co oznacza, że wszystkie strony (karty) są widoczne. Wskazanie liczby wyższej niż 0 wyświetli żądaną liczbę stron. Po wyświetleniu żądanej liczby stron, nastąpi zakończenie lekcji i student zobaczy swoją ocenę.

Jeśli ten parametr zostanie ustawiony na wartość wyższą niż ilość stron danej lekcji, wówczas koniec lekcji nastąpi po pokazaniu wszystkich stron.


Pasek postępu

Wyświetla pasek postępu u dołu lekcji. Obecnie pasek postępu jest najbardziej adekwatny do lekcji "liniowej".

Kalkulacja procentów - w kalkulacje wchodzą poprawne odpowiedzi na pytania zawarte w lekcji.

Uwaga: Style paska postępu (kolor, tło , itp.) mogą być zmienione i są zawarte w pliku mod/lesson/styles.php


Wyświetl przycisk zmian

Po niepoprawnej odpowiedzi będzie wyświetlony przycisk, pozwalający na zmianę odpowiedzi. Przycisk nie wyświetli się w przypadku pytania typu esej.


Widok drzewa

Można pokazać liste stron i pytań zawartych w lekcji jako łącza. Strony będą zaznaczone na niebiesko a pytania na czerwono. Jest to poręczne przy przeglądaniu lekcji z wieloma stronami.

Pliki i media


Pliki i strony wyskakujące

Ta opcja tworzy okienko wyskakujące na początku lekcji z plikiem (np. mp3) lub stroną. Na każdej stronie lekcji będzie także znajdował się link do tego okienka, żeby można było je w razie potrzeby znowu otworzyć.

Opcjonalnie można wyświetlić przycisk zamknij u dołu wyskakującego okienka oraz można określić wysokość i szerokość.

Wspierane typy plików:

 • MP3
 • Media Player
 • Quicktime
 • Realmedia
 • HTML
 • Tekstowy
 • GIF
 • JPEG
 • PNG

Pozostałe typy plików domyślnie są jako do ściągnięcia.


Media

Ten link włącza wyskakujące okienko z plikiem zawierającym media.

Punktacja


Aktualna punktacja

Jeśli ta opcja jest włączona na każdej stronie będzie wyświetlona liczba do tej pory zdobytych punktów z całkowitej liczby jak dotąd możliwych. Np.: uczestnik odpowiedział na 4 pięcio-punktowe pytania w tym jedno błędnie. Zatem aktualny wynik będzie 15/20 punktów.

Czym jest lekcja?


 • Lekcja składa się z kilku stron.
 • Strona zawiera określoną treść i kończy się pytaniem.
 • Każda strona zawiera szereg odpowiedzi.
 • Każda odpowiedź może zostać potwierdzona krótkim tekstem, który zostanie wyświetlony jeśli dana odpowiedź zostanie wybrana. Ten tekst nazywany jest informacją zwrotną.
 • Z każdą odpowiedzią związany jest link. Link może przenieść studenta do określonego fragmentu danej strony, następnej strony lub każdej innej strony czy na koniec lekcji.
 • Domyślnie pierwsza strona przeniesie studenta do następnej strony. Kolejne odpowiedzi również przeniosą studenta do tej strony.
 • Logiczny porządek determinuje układ lekcji. Odnosi się to do porządku stron z perspektywy nauczyciela. Porządek ten może być w każdej chwili zmieniony.
 • Lekcja ma także porządek nawigacji. Ten termin odnosi się do układu stron widzianego oczami studenta. Porządek ten determinowany jest przez przejścia do innych stron zdefiniowane w odpowiedziach i może znacznie odbiegać od logicznego porządku. (Jednakże gdy przejścia nie zostaną zmienione oba porządki pozostaną do siebie podobne. Nauczyciel ma możliwość sprawdzenia porządku nawigacji.
 • Odpowiedzi wyświetlane studentom są zawsze pomieszane. Tak więc pierwsza odpowiedź na ekranie nauczyciela nie oznacza, że będzie to pierwsza odpowiedź na ekranie studenta. Tak więc przy wyświetlaniu tego samego zestawu odpowiedzi, najprawdopodobniej pojawią się one w innym porządku.
 • Ilość odpowiedzi może się różnić na kolejnych stronach. Np.jedna strona może się kończyć pytaniami typu PRAWDA/FAŁSZ a kolejne mogą zawierać po 4 odpowiedzi.
 • Można zawrzeć stronę bez odpowiedzi. Studenci wówczas zobaczą link "Kontynuuj".
 • Jeśli chodzi o ocenianie lekcji, odpowiedzi poprawne będą prowadziły do strony, która będzie zawierać dalsze informacje. Złe odpowiedzi będą prowadzić do tej samej strony lub do innej strony w logicznym układzie stron. Tak więc jeśli linki do innych stron nie są zmienione, wówczas pierwsza odpowiedź jest poprawną odpowiedzią.
 • Pytania mogą mieć więcej niż jedną dobrą odpowiedź. Przykładowo, jeśli dwie odpowiedzi przeniosą studenta do następnej strony, to oznacza, że obydwie odpowiedzi były poprawnymi odpowiedziami. W takim przypadku, można też wyświetlić różne informacje zwrotne tym studentom.
 • We widoku nauczyciela (podgląd widoku) poprawne odpowiedzi mogą być podkreślone.
 • Aby przejść do końca lekcji można albo kliknąć na taki link albo przejść do następnej strony z ostatniej (logicznej) strony lekcji. Kiedy student dojdzie do ostatniej strony, wyświetli mu się ocena za lekcję. Ocena jest stosunkiem liczby poprawnych odpowiedzi do liczby stron pomnożonym przez ocenę za lekcję.
 • Jeśli student nie dojdzie do końca lekcji, wówczas może one albo rozpocząć lekcję w miejscu w którym ostatnio skończył bądź też może rozpocząć naukę od początku.
 • Lekcja, która ma wybrany parametr pozwalający na powtarzanie, może być powtarzana w nieskończoność aż do uzyskania najlepszej oceny.

Ograniczenia


Hasło

Jeżeli ustawiłeś Chroń lekcje hasłem na tak, to tutaj wprowadź hasło. Osoby które nie znają hasła nie będą mogły przeglądać lekcji.


Ograniczona w czasie

Można ograniczyć czas trwania lekcji. Studenci widzą licznik a czas trwania lekcji jest zapisywany w bazie danych. Dzięki możliwości JavaScript, licznik czasu nie wyrzuca studenta z lekcji po upływie określonego czasu trwania lekcji, jednak nie liczy odpowiedzi udzielonej po tym czasie. Czas w bazie danych jest sprawdzany za każdym razem gdy student zatwierdzi odpowiedź.


Limit czasu

Liczba minut określająca czas trwania zadania.

Praktyki

Jeżeli lekcja jest ustawiona jako praktyka, wtedy nie będzie pokazywany dzienniczek ocen.

Pytania


Opcje pytań

Niektóre z typów pytań mogą być rozszerzone poprzez wybór opcji pytania za pomocą okienka wyboru (checkbox). Uwagi poniższe odnoszą się do następujących typów pytań:

 1. Wielokrotny wybór To wariant pytań wielokrotnego wyboru zwany "Wiele dobrych odpowiedzi". Jeśli opcja ta zostanie wybrana wówczas student musi wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi w ramach zestawu odpowiedzi. Pytanie może podpowiedzieć studentowi ile odpowiedzi jest poprawnych n.p. Wskaż dwóch prezydentów USA z poniższej listy. Liczba właściwych odpowiedzi może być minimalnie 1 i maksymalnie tyle ile jest odpowiedzi do zakreślenia. W klasycznym pytaniu wielokrotnego wyboru student wybiera tylko jedną dobrą odpowiedź i tym różni się od tego typu pytań ten wariant.

 2. Krótka odpowiedź Domyślnie system ignoruje wielkość liter w odpowiedziach. Jeśli Opcja pytania zostania wybrana, wówczas system będzie sprawdzał użycie liter.

Inne typy pytań nie wykorzystują Opcji pytań.


Typy pytań

Oto typy pytań, które można aktulanie znaleźć w module Lekcja:

 • Wielokrotny wybór Jest to domyślny typ pytań, który pozostaje najbardziej popularnym typem pytań. Poprawna odpowiedź przeniesie studenta do dalszej fazy lekcji, natomiast zła odpowiedź spowoduje powrót do poprzedniej lekcji. Złe odpowiedzi są czasem określane jako odpowiedzi mylące i to właśnie od nich często zależy jakość pytania.

  Każda odpwiedź może mieć przypisaną informację zwrotną. Jeśli takowa nie zostanie zdefiniowana wówczas pojawi się domyślna: "To jest poprawna odpowiedź " lub "To jest błędna odpowiedź".
 • Można też wybrać opcję w której jest więcej niż jedna poprawna odpowiedź w pytaniach wielokrotnego wyboru. Różne poprawne odpowiedzi mogą skutkować różnymi informcjami zwrotnymi które będą przesyłane studentom. Studenci mogą być także przeniesieni do przodu do różnych części lekcji w zależności od ich odpowiedzi. Jednakże, w tym wariancie oceny studentów nie ulegną zmianie t.j. niektóre odpowiedzi nie są bardziej poprawne od innych czy więcej warte. Może być również tak, że wszystkie odpowiedzi są poprawne i przeniosą one studenta do różnych części lekcji w zależności od wybranej odpowiedzi.
 • Moodle zawiera wariant pytań wielokrotnego wyboru, który nazywa się "Wielokrotne pytania i odpowiedzi". Ten typ pytań wymaga od studenta zaznaczenia wszystkich poprawnych odpwiedzi z danego zestawu. Pytanie może ale nie musi podpowiedzieć studentowi ile poprawnych odpowiedzi znajduje się w zestawie np. "Wybierz dwóch prezedyntów Francji z poniższej listy". Aby wybrać tą opcje pytań trzeba zaznaczyć okienko Opcja pytania.

  Podobnie jak wcześniej poprawne odpowiedzi przeniosą studenta do następnej części materiału a błędne pozostawią na danej stronie lub cofną. W przypadku większej ilości poprawnych odpowiedzi student powinien być przeniesiony do jednej strony. Jeśli lekcja nie zostanie tak skonstruowana nauczyciel zostanie ostrzeżony o tym fakcie. Poprawna informacja zwrotna powinna być wyświetlona tylko po poprawnej odpowiedzi na pierwsze pytanie z listy a negatywny komentarz po złej odpowiedzi. Informacje zwrotne dotyczące innych odpowiedzi są ignorowane.
 • Krótka odpowiedź Uczestnik ma napisać krótki tekst. Odpowiedź jest porównywana z jedną lub kilkoma odpowiedziami. Odpowiedzi mogą być poprawne lub nie. Do każdej odpowiedzi możemy przypisać informację zwrotną. Jeśli wpisany tekst nie pasuje do żadnej z odpowiedzi wyświetlana jest ogólna informacja zwrotna a pytanie nie jest punktowane.
 • Prawda/Fałsz Odpowiedź ma dwa warianty - prawda bądź fałsz. Uczestnik wybiera poprawna odpowiedź. Jest to w zasadzie pytanie wielokrotnego wyboru z dwiema opcjami.
 • Pasujące (dopasuj odpowiedź) To są bardzo ciekawe i elastyczne typy pytań. Składają się z listy terminów lub zdań które muszą zostać poprawnie połączone z inną listą. Dla przykładu można nakazać połączenie listy stolic krajów z listą krajów. Przy zachowaniu należytej uwagi można też powtarzać terminy w listach.

  Terminy które zostaną wpisane do pierwszego okienka tekstowego znajdą sie w okienku Odpowiedzi a te które mają się znaleźć w drugiej liście powinny być wpisane do okienka Informacje zwrotne. Po utworzeniu w ten sposób pojawi sie dużo bardziej przejrzyste nazewnictwo tych pytań. Kiedy student dobrze połączy terminy wówczas zostanie przeniesiony do strony określonej w pierwszej odpowiedzi. W przypadku negatywnego połączenia zostanie przeniesiony sprecyzowanej w drugiej odpowiedzi. Ten typ pytań nie umożliwia tworzenia informacji zwrotnych dostosowanych do potrzeb użytkownika. Student zostanie poinformowany o tym ile dopasowań jest poprawnych lub czy wszystkie dopasowania są poprawne.

  W przeciwieństwie do pytań wielokrotnego wyboru gdzie odpowiedzi są wyświetlane losowo, w przypadku tego typu pytań pierwsza lista ma zachowany oryginalny układ pytań. To pozwala na ułożenie "uporządkowanych" pytań n.p. "Ułóż poniższą listę nazwisk w porządku urodzin zaczynjąc od najwcześniej urodzonego:" z listami 1., 2., 3., 4. i Longfellow, Lawrence, Lowell, Larkin. Druga lista zostanie oczywiście pomieszana zanim zostanie użyta w pytaniu.
 • Numeryczne Ten typ odpowiedzi wymaga liczbowej odpowiedzi. W swej najprostszej postaci wymaga wskazania tylko jednej odpowiedzi. Dla przykładu: ile jest 2 + 2? i po odpowiedzi 4 student zostanie przeniesiony do odpowiedniej części lekcji. Jednakże, lepiej jest określić zakres liczb a to dlatego, że w wyniku porównań pojedynczej liczby zaokrąglenia dokonane przez Moodle system mogą wskazać różne odpowiedzi. Dla przykładu, odpowiedź na pytanie ile jest 10 dzielone przez 3 lepiej dać odpowiedź "Minimum:Maximum", tzn. dwie wartości oddzielone od siebie dwukropkiem (:) n.p. jeśli wpiszemy 3.33:3.34 wówczas odpwiedzi takie jak 3.33, 3.333, 3.3333... będą uznane za poprawne odpowiedzi. "Złe" odpowiedzi zawierają 3.3 (mniej niż minimum) i 3.4 (większe niż maksimum).

  W tym typie odpowiedzi możliwe jest więcej niż jedna poprawna odpowiedź i odpowiedzi mogą być albo pojedynczymi wartościami albo ich parami. Zauważ, że odpowiedzi są sprawdzane w porządku Odpowiedź 1, Odpowiedź 2... tak więc trzeba uważać przy konstruowaniu informacji zwrotnych. Np. odpowiedź na pytanie "Kiedy urodził się Larkin?" mógłaby mieć pojedynczą wartość 1922 lub zakres odpowiedzi 1920:1929 lub lata 20-ste, jako mniej dokładne odpowiedzi. W tym też porządku te odpowiedzi są testowane. Pierwsza odpowiedź mogłaby zawierać informację zwrotną "Dokładnie tak" podczas gdy druga informacja zwrotna mogłaby zawierać bardziej dostosowane zdanie n.p."Blisko, wskazałeś poprawną dekadę".

  Można wskazać błędne odpowiedzi, ale powinno się to zrobić dopiero po poprawnych odpowiedzi. Odwołując się do wcześniejszego przykładu, odpowiedź na pytanie 10/3 które brzmiałoby 3.4 (zła odpowiedź) powinno zostać umiejscowione po poprawnej odpowiedzi. To jest najpierw 3.33:3.34 a potem dopiero 3:4 (zła odpowiedź ale nie ewidentnie zła odpowiedź!).

Powtórzenie lekcji

Ten parametr determinuje czy student może powtórzyć lekcje czy nie. Warto skorzystać z tej opcji, jeśli określona lekcja jest istotna dla całego kursu.

Wybór tego parametru powoduje, że oceny wyświetlone na stronie ocen, będą najlepszymi ocenami uzyskanymi ze wszystkich podejść do danej lekcji. Jednakże, wybór opcji Analiza pytań zawsze bierze pod uwagę tylko oceny za pierwsze podejście do pytania.

Domyślnie parametr ten ustawiony jest na Tak.

Pokaz slajdów

Można wyświetlić lekcję jako pokaz slajdów, z ustaloną wysokością, szerokością i kolorem tła. Bazując na CSS pasek przewijania będzie wyświetlany wtedy gdy szerokość lub wysokość okna jest przewyższana przez zawartość strony. Przyciski "Następny" i "Poprzedni" będą dostępne po lewej stronie wtedy gdy wybrana będzie opcja lewe menu. Inaczej będą umieszczone poniżej slajdu


Szerokość

Liczba określająca w pikselach szerokość pokazywanych slajdów.


Wysokość

Liczba określająca w pikselach wysokość pokazywanych slajdów.

Używanie edytora HTML

Podczas edycji stron opcja ta zamienia zwykłe pole tekstowe na edytor HTML typu WYSIWYG (To co widzisz, to otrzymasz). Edytor przypomina edytory tekstu znane z Windows.

Aby włączyć edytora, zaznacz Użyj edytora. Edytor jest przypisany do każdego elementu indywidualnie.

Po wybraniu Użyj edytora strona powinna być odświeżona z aktywnym edytorem. Kliknij Ponownie wyświetl stronę na dole aby odświeżyć stronę.

Bądź ostrożny używając edytora. Normalnie nie powinien generować błędów, jednak nie jest on zalecany do odpowiedzi krótkich pytań i pytań numerycznych. Edytor może dodać niewidoczne znaczniki HTML, które uniemożliwią poprawne działanie pytania. Dodatkowo opisy Tabeli Wątków są używane jako opisy przycisków i jeśli będą zawierać znaczniki HTML, mogą powstać problemy.

Jeśli pojawią się błędy, zalecamy wyłączyć edytora (odznacz box Użyj edytora). Po odświeżeniu strony pojawi się źródło tekstu w normalnym polu tekstowym.

Fakt używania lub nie używania edytora jest zapisany z danymi każdego elementu lekcji. Podczas edycji danego elementu, jeśli był używany edytor, system go wyświetli.

Na koniec. Edytor potrzebuje sporo zasobów przeglądarki. Jeśli edytor nie jest potrzebny, lepiej korzystać z normalnego pola tekstowego - jest szybciej.