Kategoria

Tutaj istnieje możliwość sklasyfikowania danych w różnych kategoriach, selekcji ich wraz z ustawieniem dodatkowych opcji. Można dodawać nowe kategorie oraz usuwać już istniejące.


Kategoria - dostosuj wprowadzoną daną do odpowiedniej kategorii. Kategorię wybiera się z rozwijalnej listy. Dane które nie zostaną zakwalifikowane do którejkolwiek kategorii lub były zakwalifikowane do kategorii która była wykasowana zostaną automatycznie przekierowane do "nieskategoryzowane"


Nagnij do -Pozwala naginać wyniki. Ustaw tę pozycje na wartość, względem której chcesz obliczać ocenę dla danej ocenianej pozycji. Zatem jeśli maksymalna ocena to 30 a "nagnij do" ustawiono na 28, oceny studentów i procenty byłyby obliczane względem możliwych 28 punktów.


Ekstra kredyt - Wybierz ten przycisk jeśli chcesz żeby wybrana kategoria była przeliczana jako dodatkowa opcja. Należy zaznaczyć że ustawienie wszystkich danych jako opcji dodatkowej dla wyszczególnionej kategorii może skutkować niespodziewanymi wynikami i prawdopodobnie nie zostanie przeliczone.

Wyjątki

Mogą być używane dla uczniów których wiedza była sprawdzana indywidualnie. Jest użyteczna w przypadku przemieszania uczniów z różnych klas lub przemieszania uczniów w ciągu semestru na kilka tygodni do innej klasy. Jest również użyteczna w przypadku szczególnych okoliczności: choroby, kalectwa...

Występują trzy kolumny:

 • Lewa: Wykaz uczniów którzy zostają poddani szczególnemu ocenianiu.
 • Środkowa: Wykaz wszystkich ocen uczniów wyłączonych z ogólnego oceniania.
 • Prawa: Wykaz uczniów którzy zostali poddani wybranym ćwiczeniom.

Żeby wyeliminować uczniów kliknij przycisk na środku a następnie kliknij nazwisko ucznia w lewej kolumnie (trzymając wciśnięty CTRL lub APPLE możesz zaznaczyć wiele nazwisk). Następnie kliknij "Wyłącz z oceny" poniżej. Dane uczniów powinny zmienić swoje położenie z lewej kolumny na prawą i być wyłączeni z oceniania.

Aby włączyć uczniów którzy zostali uprzednio wyłączeni wybierz odpowiednie zaznaczenie kliknij dane ucznia w prawej kolumnie i zatwierdź przyciskiem "Włącz do oceniania" powyżej. Dane ucznia powinny zmienić swoje położenie z prawej do lewej kolumny.

Skala ocen (literowa)

Możesz tu ustalić swoją skale ocen. Zostaje zaprezentowana skala sugerowana i aby ją zaakceptować należy wcisnąć przycisk "zachowaj zmiany". Jeśli nie odpowiada Ci to ustawienie zmień je i wciśnij przycisk "zachowaj zmiany". Następnie zostanie wyświetlona zaproponowana skala. Można zostawić również puste pole które nie będzie brane pod uwagę lub wręcz wykasować je ze skali ocen.

Komunikaty błędów które mogą występować w dzienniku ocen:

 • Nie ustawiona skal ocen: oznacza to że wstępna skal ocen nie została ustawiona. Ażeby poradzić sobie z tym (jeśli akceptujesz domyślną skalę ocen) wystarczy kliknąć "zachowaj zmiany"
 • Brak skali dla X: Oznacza że nie ma odpowiedniej oceny dla X.

Ustaw preferencje

Ustawienia dostępne na stronie "Ustaw preferencje".


Użyj zaawansowanych cech - włącza i wyłacza zaawansowane cechy dziennika ocen. Normalny tryb będzie tylko będzie pokazywać punkty i sumę ogólną bez kategorii albo specjalne obliczenia oceny.


Pokazuj ważone stopnie - określa czy ważony czy nie procent będzie pokazywany. Można wybrać czy studenci widzą ważony stopień, czy nie.


Pokazuj punkty - określa czy punkty będą wyświetlane czy nie. Ustawienia studenta mogą być ustawione oddzielnie od ustawień prowadzącego.


Pokazuj procenty - określa czy procenty będą wyświetlane czy nie. Ustawienia studenta mogą być ustawione oddzielnie od ustawień prowadzącego.


Pokazuj stopnie - określa czy jest pokazywany ogólny stopień dla kursu


Reprint headers - określa jak często tytuły kolumny są drukowane powtórnie. Pomaga obserwować większą grupę studentów.


Pokaż ukryte pozycje - będzie pokazywać lub ukrywać pozycje oceny które są ukryte. To działa tylko dla widoku prowadzącego. Student nie będzie widział ukrytych wpisów do dziennika, nawet jeżeli tutaj jest ustawione "tak".

Pomoc do oceny ucznia

Na tym ekranie otrzymasz wykaz ocen uzyskanych podczas kursu

 • Na środku ujrzysz wszystkie oceny z danego kursu. Nazwiska i oceny są łączami i dają możliwość wglądu w głębsze detale.
 • Kolumna zbiorcza znajduje się po prawej stronie wszystkich zadań.
 • Poniżej znajduje się link „statyczny” który wyświetla wyskakujące statystyki wszystkich zadań i/lub quizowych z tego kursu. Otrzymasz informacje na temat:
  • Najwyższy wynik: największa suma wszystkich wyników uczestnika kursu
  • Najniższy wynik: najmniejsza suma wszystkich wyników uczestnika kursu
  • średni wynik: suma wszystkich wyników uzyskanych na kursie podzielona przez liczbę uczestników kursu
  • Mediana: wynik środkowy wszystkich wyników branych pod uwagę
  • Najczęstszy: wynik osiągnięty przez największą liczbę uczestników
  • odchylenia standardowe: pomiar rozrzutu wyników

Oceny

Podczas pierwszych odwiedzin dziennika ocen będzie on ustawiony na tryb normalny lub prosty. Ujrzysz wszystkich uczniów, ich oceny z każdego przedmiotu oraz zestawienie wszystkich ocen dla każdego ucznia.

 • Możesz sortować dane według nazwiska bądź imienia ucznia klikając odpowiednie linki pod kolumną uczniów zarówno po lewej, jak i prawej stronie Dziennik domyślnie sortuje według nazwisk.
 • Klikając na link nazwisko ucznia otrzymujemy jedynie oceny dotyczące tego ucznia. Jest to użyteczne w przypadku, gdy uczeń ma wgląd do dziennika wraz z Tobą i chcesz chronić prywatność pozostałych uczniów.
 • Przycisk na górze tworzy arkusz kalkulacyjny EXCEL-a lub pliki tekstowe, które możesz zapisać na komputerze.
 • Jeśli używasz trybu normalnego program wyświetla napis "OCENY"(domyślnie). W pozostałych przypadkach wyświetlane zostają nazwy kategorii które aktualnie przeglądasz, w przypadku gdy masz włączone ustawienia zaawansowane.
 • Po środku zobaczysz listę wszystkich przedmiotów z kursu (lub wybrane kategorie w trybie zaawansowanym). Zaznaczając nazwy przedmiotów możesz wejść w edycję ustawień dla poszczególnych przedmiotów.
 • Kolumna zbiorcza umieszczona jest po prawej stronie zadań (lub kategorii w trybie zaawansowanym). Po prawej stronie nagłówka umieszczono 2 strzałki, które pozwalają sortować wyniki uczniów w kolejności odpowiednio malejącej i rosnącej.
 • Na prawo od nagłówka (lub dla każdej indywidualnej kategorii w trybie zaawansowanym) znajduje się „statystyczny” link który wyświetla wykaz statystyk dla całej klasy.

Jak dostosować specyficzne ustawienia dziennika. Link który należy kliknąć aby dostosować ustawienia będzie umieszczony w cudzysłowiu. Więcej informacji oraz pomoc są dostępne na poszczególnych ekranach.


Podstawowy:

 • Zmiana na tryb zaawansowany: "Ustaw Preferencje"
 • Zmiana częstotliwości powtarzania nagłówek kolumn: "Ustaw Preferencje"

Zaawansowany:

 • Wybór wyświetlanych danych w kolumnach: "Ustaw Preferencje"
 • Ustawienie sposobu liczenia oceny końcowej: "Ustaw Preferencje"
 • Ustawienie do których kategorii należą poszczególne przedmioty: "Ustaw kategorie"
 • Selekcja wyników zadań : "Ustaw kategorie"
 • Ustawienie przedmiotu jako extra kredytu: "Ustaw Kategorie"
 • Dodawanie kategorii: "Ustaw kategorie"
 • Usuwanie kategorii: "Ustaw kategorie"
 • Ustawienie wag ocen: "Ustaw wagi"
 • Odrzucanie X najgorszych ocen z kategorii: "Ustaw wagi"
 • Dodawanie punktów (bonusowych) dodatkowych dla danej kategorii: "Ustaw Wagi"
 • Ukrywanie kategorii (nie wyświetla w dzienniku i nie bierze pod uwagę przy obliczeniach): "Ustaw wagi"
 • Ustawienie skali ocen i przyporządkowanie liter do ocen: "Ustaw litery ocen"
 • Wyłączenie uczniów z zadań: "Wyjątki w ocenianiu"

Wagi

Tu można ustawić wagi ocen dla kategorii oraz odrzucić najsłabsze X zadań z procesu kalkulacji wyników, dodać punkty (bonusowe) dodatkowe do kategorii, ukryć kategorię podczas wyświetlania i kalkulacji.


Waga - pozwala na ustalenie wagi dla kategorii. Waga jest procentem w jakim dana kategoria przyczynia się do wyniku końcowego. Całkowity wykaz wag będzie pokazany na dole i zaznaczony na zielono jeśli suma wag będzie równa 100 lub na czerwono w przeciwnym wypadku.


Odrzucić X Najgorszych - używa się do odrzucania z procesu kalkulacji X najgorszych wyników. Ilość odrzuconych dla danej kategorii powinna mieć taką samą wartość, w przeciwnym razie wyniki mogą być niedokładne.


Punkty dodatkowe - używane by dodać extra punkty, które nie zmieniają całkowitej ilości punktów dla kategorii. Może być używane do dostosowania dla pytań nietrafionych lub podobnych. Będzie zastosowany jednakowo dla wszystkich uczniów. Jeśli chcesz wybiórczo wprowadzić dodatki- dołącz nowe zadanie i ustaw dla niego dodatki w "Ustaw Kategorie".


Ukrywanie - ta opcja usuwa kategorię, kategoria nie jest wyświetlana i nie bierze udziału w kalkulacji. Można w ten sposób łatwo wstawić istniejące już oceny do wprowadzonego przedmiotu. Przedmioty które dotychczas automatycznie zostały zakwalifikowane do "Bez kategorii" możesz przenieść do którejkolwiek z innych stworzonych kategorii poprzez ukrycie (folderu) "Bez kategorii".