Ten moduł umożliwia partycypantom stworzenie i utrzymanie zbioru definicji podobnego do słownika. Definicje mogą być wyszukiwane lub przeglądane na wiele sposobów.

Słownik Pojęć umożliwia nauczycielom eksportowanie zawartości z jednego słownika pojęć do drugiego (głównego słownika pojęć) w ramach tego samego kursu.

Moduł ten umożliwia również automatyczne wygenerowanie odnośników do zawartych definicji w ramach tworzonego kursu.

Importowanie


Do którego słownika importujemy pojęcia?

Definicje możesz zaimportować do następujących słowników:

 • Aktualnie otwarty słownik: Nowe definicje zostaną dołączone do danego słownika.
 • Nowy słownik: Nowy słownik zostanie utworzony w oparciu o plik XML i importowane pojęcia.

Import kategorii

Domyślnie, mechanizm importu plików słowników działa w ten sposób, że wszystkie definicje są importowane. Można jednakże wybrać kategorie pojęć, które chce się zaimportować. W takim przypadku system zaimportuje także relacje pomiędzy definicjami i kategoriami.


Plik do importu

Wybierz plik XML zawierający definicje, które chcesz zaimportować

Wygląd


Wygląd słownika

Ten parametr określa sposób w jaki definicje zostaną zaprezentowane w słowniku. Możliwe są następujące sposoby prezentacji:

 • Prosty słownik: Przypomina klasyczny słownik. Autorzy nie są uwidocznieni a załączniki schowane są za linkami.
 • Ciągły: Pokazuje terminy jeden po drugim bez żadnych przerw oprócz edycyjnych ikon.
 • Pełen z autorami: Pokazuje terminy wraz z danymi autora w sposób podobny do forum. Załączniki schowane sa za linkami.
 • Pełen bez autorów: Format podobny do poprzedniego z tym, że nie zawiera informacji o autorach.
 • Encyklopedia: Taki jak "Ciągły z autorami" ale załączniki są wyświetlone w tekście.
 • Często zadawane pytania (FAQ): Użyteczny przy wyświetlaniu "Często zadawanych pytań (FAQ). Automatycznie kategoryzuje terminy definiowane i definicje jako pytania i odpowiedzi.

Administratorzy Moodle'a mogą utworzyć nowe formy wyświetlenia słownika:

 1. Sprawdź zawratość katalogu mod/glossary/formats .... Powinny tam być ponumerowane pliki odpowiadające dostępnym formatom słownika.
 2. Skopiuj jeden z tych plików i nadaj jemu nową nazwę tj. numer N (zwróć uwagę, że 0 i 1 są zarezerwowane).
 3. Dokonaj edycji tego pliku w/g własnego uznania (musisz jednak trochę znać PHP).
 4. Następnie, dopisz w każdym pakiecie językowym jakiego używasz displayformatN, i nadaj mu krótką ale logiczną nazwę.

Ilość definicji na stronie

Możesz określić maksymalną ilość definicji na stronę. Liczba ta uzależniona jest od konfiguracji słownika.

W przypadku używania opcji automatycznego linkowania tekstu do definicji w słowniku, liczba definicji na stronę powinna być stosunkowo niewielka, po to aby nie spowodowac obciążenia systemu i przez to jego wolniejszego działania.

Zauważ: Jeżeli natrafisz na błąd przekroczenia czasu odpowiedzi przez serwer (tzw. timeout), wówczas powinieneś zmniejszyć ilość definicji na stronę.

Automatyzacja


Łączenie tylko całych słów

Jeżeli zostało wybrane automatyczne łączenie pojęć, wówczas włączenie tego parametru spowoduje, że tylko całe wyrazy będą łączone.

Na przykład, słownikowy termin "kolor" nie utworzy linku do wyrazu "kolorowy" w tekście.


Małe i duże litery a łączenie pojęć

Ten parametr defniuje czy pojęcie do którego się odwołujemy musi zaczynać się z dużej lub małej litery, aby automatyczne łączenie pojęć było możliwe. Chodzi o to czy musi być zgodność z pomiędzy pierwszą literą danego terminu w tekście i słowniku.

Dla przykładu, jeśli włączymy tą funkcję, wówczas termin "html" w tekście NIE zostanie automatycznie polączony z terminem "HTML" w słowniku.


Automatyczne łączenie kategorii

Można automatycznie łączyć nie tylko definicje ale także kategorie definicji.

Uwaga: Poprawność łączenia kategorii jest zależna od wielkości liter.


Automatycznie łącz wpisane pojęcia

Ta opcja umożliwia połączenie jakiekolwiek definicji w slowniku pojęć z definiowanym terminem, gdy takowy pojawi się w którejkolwiek aktywności dostępnej w ramach danego kursu n.p. forum, wewnętrznych zasobów, podsumowań tygodnia, dzienników itd.

Jeśli nie chcesz by określony termin występujący w tekście n.p. forum nie został połączony, dodaj tagi i wokół tekstu

Zauważ, że nazwy kategorii są także łączone.


Włączanie automatycznego linkowania wpisu

Włącznie tej opcji spowoduje automatyczne linkowanie każdego użycia danego terminu w treści składowych kursu.

Jeśli nie chcesz aby w treści składowej dane słowo nie został zlinkowane do wpisu w słowniku, umieść je w znacznikach i

Aby móc włączyć tą opcję, linkowanie musi być włączone w opcjach słownika.

RSS


Liczba artykułów w RSS

Ta opcja pozawala ustalić liczbę artykułów w RSS Feed.

Liczba pomiędzy 5 a 20 jest zwykle odpowiednia. Zwiększ ją, jesli słownik jest często aktualizowany.


RSS feed dla słownika

Opjca ta pozwala włączyć RSS feeds w tym słowniku.

Możesz wybrać jedną z dwóch możliwości:

 • Z autorem: W tej opcji autor wpisu będzie podany.
 • Bez autora: W tej opcji autor wpisu nie bedzie podany.

Pozwolenia / Ograniczenia


Wielokrotne definicje

Jeżeli włączysz tą funkcję wówczas określony termin będzie mógł mieć wiele definicji.


Komentowanie wpisów

Można umożliwić komentowanie wpisów do słownika pojęć lub też funkcję tą wyłączyć.


Pozwolenie wydruku

Można pozwolić lub zabronić studentom na wydruk słownika.

Prowadzący zawsze ma możliwość drukowania.


Domyślna aprobata wpisów

Możesz wybrać czy wpisy dokonane przez studentów będą automatycznie publikowane w sieci Web czy też będą musiały być najpierw zatwierdzone przez nauczyciela.


Studenci mogą dodawać nowe pojęcia

Możesz pozwolić studentom dodawać, edytować lub usuwać ich własne definicje czy inne wpisy. Jednakże, tylko nauczyciel może zmienić lub usunąć wpisy w głównym słowniku, tak więc powyższa opcja odnosi się tylko do słowników tymczasowych.

Uwaga: Nauczyciel może zmienic lub usunąć każdy wpis w dowolnym momencie.

Aliasy

Słownik umożliwia zapisanie aliasu czyli alternatywnej nazwy dla każdego terminu.

Wprawadż aliasy w nowej linii (nie używaj przecinków).

Alias moze być używany jak alternatywna nazwa do hasła. Na przykład, jeżeli używacie w słowniku auto-linkowania alias będzie używany (główne hasło też) jako link do tego hasła

Załączniki

Możesz załączyć jeden plik do hasła w słowniku. Plik będzie przesłany na serwer i przechowywany razem z hasłem w słowniku

Plik może być dowolnego typu, najlepiej jednak żeby plik używał standardowego 3-literowego rozszerzenia. To ułatwi innym pobranie i oglądanie załącznika.

Opis

W tym polu możesz opisać cel danego słownika pojęć oraz podać instrukcje i dodatkowe informacje dotyczące słownika.

Zawsze edytowalne

Opcja ta pozwala Ci ustalić, czy wpisy są zawsze edytowalne.

Możesz wybrać

 • Tak: Wpisy są zawsze edytowalne.
 • Nie: Wpisy są edytowalne tylko przez określony czas po ich stworzeniu.

Globalny słownik pojęć

Możesz utworzyć słownik, który będzie dostępny dla całej strony internetowej (globalny słownik).

Aby to zrobić, musisz zadeklarować, który słownik jest słownikiem globalnym.

Możesz mieć tyle słowników globalnych ile chcesz. Słowniki te mogą być wykorzystywane w dowolnym kursie. Inne zasady mają takie same zastosowanie do globalnych słowników.

Uwaga: Tylko administratorzy mogą utworzyć globalne słowniki.

Definiowanie głównego słownika pojęć kursu

System pozwala na wyeksportowanie zawratości jakiegokolwiek tymczsowego słownika do głównego słownika kursu.

Aby móc to zrobić musisz najpierw określić, który słownik jest słownikiem głównym.

Uwaga: W ramach jednego kursu można zbudować tylko jeden słownik główny. Tylko nauczyciele mogą aktualizować ten słownik.

Opcje wyszukiwania

Można zindywidualizować sposób w jaki użytkownik będzie przeglądał słownik pojęć. Wyszukiwanie według kategorii lub daty wpisu jest zawsze dostępne, ale można jeszcze dodać następujące 3 opcje:

 • Pokaż link "Specjalne": Umożliwia wyszukiwanie używając nietypowych znaków n.p. @, #, etc.
 • Pokaż link "Alfabet": Umożliwia wyszukiwanie pojęć według liter.
 • Pokaż link "Wszystkie": Umożliwia pokazanie wszystkich definicji od razu.