impleBOT.pl NIE toleruje żadnego przejawu spamu.

Ustawowa definicja spamu to niezamówiona informacja handlowa. A informacja handlowa to (zgodnie z A rt 2, ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną):

... każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

Internetowa definicja spamu, obowiązująca w FreeBot.pl, jest nieco szersza. Z punktu widzenia e-biznesu istotna jest następująca definicja:

Spam jest to e-mail zawierający informacje komercyjne, na którego otrzymanie nie zgodził się adresat.

FreeBot.pl jest zgodny z ustawą świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy nowo dodany subskrybent - samodzielnie czy przez właściciela danego autorespondera - musi potwierdzić zgody na otrzymywanie e-maili z danego autorespondera. Innymi słowy FreeBot.pl wymusza metodę Double Opt-In.

REAGOWANIE NA SPAM

Dwie ważne zasady:

  1. impleBOT.pl nie udostępnia skarżącym danych właściciela autorespondera, chyba że o te dane wystąpi sąd lub inny organ zobowiązany.
  2. Blokada autorespondera nigdy nie blokuje dostępu do listy subskrybentów, która jest własnością właściciela danego autorespondera. Tj. w przypadku zablokowania autorespondera na wniosek, właściciel otrzyma pełna listę subskrybentów w formacie pliku TXT.

Skargi od subskrybentów są załatwiane wg. następującej procedury:

  1. skargi od subskrybentów, którzy dostali prośbę o potwierdzenie na otrzymywanie maili: impleBOT.pl zabrania dodawania na listę autorespondera osób, które nie wyraziły na to zgody.Jeśli na listę zostanie dodany subskrybent, który nie wyraził na to zgody, właściciel danego autorespondera dostanie 7 dni na wytłumaczenie sytuacji. Brak wytłumaczenia, wytłumaczenie niezgodne z prawdą lub wytłumaczenie budzące wątpliwości FreeBot.pl będzie skutkowało zablokowaniem autorespondera.Powyższa procedura dotyczy tylko dodania subskrybetna za pomocą panelu lub metody GET.

    W przypadku dodania metodą POST (za pomocą formularza www), subskrybent zostanie poinformowany, że był to najprawdopodobniej kawał. Otrzyma też numer IP osoby, która dodała go na listę.

  2. skargi od subskrybentów, którzy potwierdzili zgodę na otrzymywanie maili: Ponieważ impleBOT.pl wymusza metodę Double Opt-In, skargi te są zwykle nieuzasadnione i są wynikiem tego, że subskrybent nie przeczytał uważnie, na co wyraża zgodę.Wyjątkiem są sytuacje, gdy właściciel danego autorespondera NIE utworzył Polityki Prywatności i nie podał linku do niej w ustawieniach FreeBot.pl. W przypadku zgłoszeniu skargi na tego typu autoresponder, jego właściciel dostanie 7 dni na utworzenie Polityki Prywatności pod rygorem zablokowania jego autorespondera. Skarżący zaś zostanie poinformowany, że może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Dodatkowo w przypadku uznania przez sąd prawomocnym wyrokiem właściciela autorespondera jako winnego spamu, jego konto zostanie zablokowane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku rezygnacji subskrybenta, jego konto jest bezpowrotnie usuwane z bazy danych impleBOT.pl po 7 dniach.