Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa PPDO)

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

(zwana dalej „Umową PPDO”) zawarta pomiędzy:

IMPLE P.S.A., Wpisana do Rejestru Przędsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ pod numerem 0000951264, o kapitale akcyjnym 10.000 zł wpłaconym w całości., z siedzibą przy ul. Łańcucka 12a lok. 8 80-809 Gdańsk, NIP 5833444462, REGON 521167550

zwany w dalszej części Umowy PPDO „IMPLE”

reprezentowanym przez:

Piotra Majewskiego, właściciela

oraz

Właścicielem konta w jednej lub wielu usługach dostarczanych przez IMPLE (Usługi IMPLE), który wykorzystuje tę usługę lub usługi w celu przetwarzania danych osobowych, zwanym w dalszej części Umowy PPDO „Administratorem Danych” lub „Administratorem”

reprezentowany przez osobę do tego upoważnioną.

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator Danych powierza IMPLE, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „RODO”) dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie PPDO.
 2. IMPLE zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową PPDO, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których te dane dotyczą.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

 1. IMPLE będzie przetwarzał powierzone przez Administratora dane wyłącznie w celu świadczenia dostarczanych przez siebie Usług IMPLE - w szczególności usług wspomagających prowadzenie marketingu bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonii komórkowej, profilowanie, automatyzację marketingu, oferowanie i sprzedaż usług i produktów, fakturowanie sprzedaży, dostarczanie usług i produktów elektronicznych oraz komunikację elektroniczną.
 2. IMPLE będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane osobowe zwykłe (niewrażliwe) w szczególności: email, identyfikator internetowy, imię, nazwisko oraz inne dane osobowe  wprowadzone do systemu samodzielnie przez właściciela tych danych lub przez Administratora.
 3. Kategorie osób, których dane będzie powierzone IMPLE do przetwarzania określa Administrator - przy czym w szczególności są to potencjalni klienci, klienci, pracownicy i inne osoby zainteresowane usługami i produktami Administratora.
 4. Administrator NIE będzie używał Usług IMPLE do świadomego przetwarzania:
  1. danych wrażliwych opisanych w art. 9 ust. 1 (danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby).
  2. danych osób poniżej 16 roku życia.
 5. Administrator nie będzie też w żaden sposób zachęcał właścicieli danych do wprowadzania samodzielnie do Usług IMPLE danych osobowych wymienionych w par 2 pkt. 4.
 6. Naruszenie par. 2 pkt. 4 uznaje się za naruszenie umowy o świadczenie usługi, w ramach której dokonano naruszenia, wyklucza odpowiedzialność IMPLE za powierzone do przetwarzania dane i jest podstawą do natychmiastowego zerwania niniejszej umowy i zaprzestania świadczenia Usług IMPLE bez prawa do zwrotu pieniędzy.

§ 3

Sposób wykonania Umowy PPDO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. IMPLE zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych mu danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
 2. IMPLE zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 3. IMPLE zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy PPDO.  
 4. IMPLE zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy PPDO, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
 5. IMPLE będzie przetwarzał powierzone mu dane do momentu:
  1. ich usunięcia przez Administratora lub przez właściciela danych za pomocą mechanizmów udostępnionych mu przez daną Usługę IMPLE, 
  2. wygaśnięcia niniejszej umowy lub zakończenia świadczenia Administratorowi Usługi IMPLE.
 6. IMPLE po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa lub anonimizuje w celach statystycznych wszelkie powierzone mu dane osobowe oraz usuwa ich istniejące kopie w ciągu kilku miesięcy, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych lub właściciel tych danych wyraził bezpośrednio IMPLE zgodę na ich dalsze przetwarzanie.
 7. IMPLE przyjmuje polecenia w sprawie przetwarzania powierzonych mu przez Administratora danych osobowych wyłącznie od Administratora, który 
  1. albo ma dostęp do konta e-mail, do którego przypisano dane konto w Usłudze IMPLE 
  2. albo ma dostęp do konta w Usłudze IMPLE (zna login i hasło).
  3. albo może w inny sposób nieulegający wątpliwości potwierdzić swoją tożsamość, jako właściciel danego konta w Usłudze IMPLE.
 8. W miarę możliwości IMPLE pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
  1. obowiązku poinformowania organu nadzorczemu oraz właścicielowi danych o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 
  2. odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w tym na żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
  3. i wywiązywania się z innych obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. 

§ 4

Przekazanie powierzonych danych

 1. Administrator wyraża zgodę na powierzenie przez IMPLE danych osobowe objętych Umową PPDO do dalszego przetwarzania podwykonawcom również znajdującym się w krajach trzecich pod warunkiem, że kraje te znajdują się w Unii Europiejskiej lub spełniają warunki opisane w art 45 lub art 46.
 2. Administrator może złożyć sprzeciw wobec powierzenia jego danych wybranemu podwykonawcy, co skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem niniejszej umowy bez prawa do zwrotu pieniędzy, jeśli podwykonawca spełnia obowiązki nałożone przez RODO.
 3. Aktualna lista podwykonawców IMPLE, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie https://www.imple.com/dataprocessors - o aktualizacji listy IMPLE poinformuje Administratora za pomocą komunikacji wewnątrz usługi IMPLE, z której Administrator korzysta lub komunikacji elektronicznej.
 4. Podwykonawca, o którym mowa w § 4 ust. 1, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na IMPLE w Umowie PPDO oraz RODO. 

§ 5

Odpowiedzialność

 1. Administrator bierze pełną odpowiedzialność za:
  1. uzupełnienie oraz aktualizację w Usłudze IMPLE w miejscu do tego przeznaczonym wszystkich, pełnych i zgodnych z prawdą danych podmiotu, który jest Administratorem Danych zgodnie z RODO.
  2. posiadanie podstawy prawnej (np. zgody) do przetwarzania danych osobowych powierzonych IMPLE do przetwarzania,
  3. spełnienie określonych w RODO i innych obowiązujących go ustawach obowiązków informacyjnych względem właściciela przetwarzanych danych osobowych,
  4. wdrożenie zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych wykraczających poza obowiązki IMPLE w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych,
  5. tworzenie regularnych kopii zapasowych przetwarzanych w Usługach IMPLE danych,
  6. zachowanie w tajemnicy przed osobami niepowołanymi hasła do swojego konta w Usłudze lub Usługach IMPLE.
 2. IMPLE nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia par. 5 pkt 1.
 3. IMPLE jest odpowiedzialny szkody wynikające z 
  1. niedopełnienia obowiązków nałożonych przez RODO na podmioty przetwarzające.
  2. działania niezgodnie z pisemnymi poleceniami Administratora, o ile są one zgodne z prawem i skutecznie dostarczone do IMPLE.
 4. Jeśli dojdzie do spowodowania szkody osobie lub osobom, których dane są przetwarzane w ramach tej Umowy PPDO, Administrator w pierwszej kolejności zapłaci pełne odszkodowanie lub inną rekompensatę osobie, której dane dotyczą, a następnie będzie mógł żądać od IMPLE zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą IMPLE ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności stosowanych w ramach Umowy PPDO.
 5. Strony nie przewidują kar umownych. Ewentualne odszkodowania będą dochodzone na drodze cywilnej.
 6. IMPLE dostarcza Administratorom, którzy korzystają z darmowych usług IMPLE lub zalegają z płatnościami za prawidłowo wystawione faktury przez IMPLE dłużej niż 14 dni usługi BEZ ŻADNYCH GWARANCJI i nie ponosi odpowiedzialności cywilnej względem takich Administratorów. 

§ 7

Czas obowiązywania Umowy PPDO

 1. Umowa PPDO obowiązuje od dnia utworzenia konta umożliwiającego przetwarzanie danych w Usłudze IMPLE, jednak nie wcześniej niż od 25 maja 2018 r. do momentu:
  1. zaprzestania świadczenia Usługi IMPLE wobec Administratora w wyniku decyzji Administratora lub IMPLE
  2. rozwiązania niniejszej Umowy
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie Umowy PPDO jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy na Usługę IMPLE, której Umowa PPDO dotyczy.

§ 8

Zasady zachowania poufności

 1. Wszelkie dane i dokumenty niedostępne publicznie, przekazane Administratorowi przez IMPLE w ramach realizacji niniejszej Umowy PPDO uważa się za poufne. IMPLE może wymagać od Administratora podpisania osobnej umowy o zachowaniu poufności przed przekazaniem takich danych.
 2. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Umowa PPDO została sporządzona w formie elektronicznej i udostępniona na stronie https://www.imple.pl/ppdo - gdzie można zweryfikować jej treść.
 2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy niepotwierdzone przez IMPLE na piśmie są nieważne.
 3. Administrator powinien wydrukować, wypełnić i podpisać umowę i przechowywać ją we własnym rejestrze podmiotów przetwarzających dane.
Author: Piotr Majewski
Od 2000 r. pomagam przedsiębiorcom promować i sprzedawać usługi oraz kursy w internecie. W tym celu stworzyłem IMPLE.